Защо не беше одобрен плана за управление на НП Централен Балкан?

На 5 март Висшият екологичен експертен съвет (ВЕЕС) върна за преработване актуализирания план за управление на Национален парк „Централен Балкан“. На заседанието присъства един представител на Коалиция „За да остане природа в България“ и инициативата „Прозрачни планини“ – Андрей Ралев.

 

Заседанието на ВЕЕС се състоя 11 месеца след внасянето на плана за одобрение в МОСВ и 12 месеца след общественото обсъждане (11 март 2014).
централен балкан

Национален парк „Централен Балкан“ сн. А. Ралев

Кирил Георгиев от колектива, разработил документа, каза, че това е актуализиран план за управление, който се основава на сега действащия, а не е изцяло нов такъв. Зоните са същите, като са променени само някои площи, за да има по-добра свързаност на резерватите. Подобрени са някои елементи, които са били конфликтни в последните години като тези, свързани с пашата и движението на МПС в парка. Проведени са над 30 срещи със заинтересовани страни, като нито по време на тези срещи, нито по време на общественото обсъждане е имало сериозно несъгласие с предложените текстове.

По време на заседанието на ВЕЕС започнаха дебати по същество и се внесоха предложения от министерства и общини – нещо, което според нас е трябвало да бъде направено на много по-ранен етап. На питане на Андрей Ралев защо това се прави сега, Михаил Михайлов, директор на Националната служба за защита на природата (НСЗП), каза, че Министерството „няма функции за разработване и не може да пренапише плана“.

Георги Тинчев от Изпълнителна агенция по горите заяви, че режимите, свързани с горите, са неясно разписани, от което следва, че „директорът на парка сам ще решава на кого ще дава дървесина“. Писмено становище от Изпълнителната агенция по горите не беше представено.

Национален парк „Централен Балкан“

Най-обезпокоително за нас беше представеното становище на Националната служба за защита на природата към Министерството на околната среда и водите и последвалото изложение от директора на службата Михаил Михайлов. Освен някои дребни забележки (напр. да се добави схема на основните ветрове) бяха изложени проблеми, които свидетелстват за изцяло нова концепция на МОСВ за управление на защитените територии:
  • Режимите от Закона за защитените територии и други закони да не са част от плана, а приложение към него.
  • С плана за управление не могат да се въвеждат съгласувателни режими.
  • Да се промени формата и изказа на част 3 „Режими и зониране“ на плана – всеки трябва да е наясно какво не трябва да се прави в парка. Тоест трябва всичко да е разрешено с изключение на точно определени дейности, а не обратното, както е в момента. Трябва в част 3 да има само забрани и норми, нищо друго.
  • Ще трябва да се обясни защо се налага всяка една допълнителна забрана. Ако дойде кмет с инвестиционно намерение в парка (за пример беше дадено водохващане, но може да е всичко друго), то няма да бъде одобрено, защото сега в националните паркове всичко е забранено.
19

сн. М. Кирчева

Румяна Иванова от колектива по плана попита дали след като коренно се преработи плана ще има ново обществено обсъждане, на което г-н Михайлов отговори, че такова няма да е нужно. Това означава, че плановете за управление на националните ни паркове могат да бъдат изцяло променени от Висшия експертен екологичен съвет, орган, който е затворен и непрозрачен. Ние считаме, че по този начин обществото се изолира от взимането на решения за управлението на природните ни ресурси.

 

Заместник-министър Бойко Малинов отбеляза, че след преработка на плана ще се извършва оценка за съвместимост с НАТУРА 2000.

 

Андрей Ралев изрази несъгласие с представената от МОСВ концепция, като даде следния пример: ако се реши да се прави атомна централа на билото на Стара планина и в плана за управление всичко е разрешено с изключение на точно изброени дейности, с една промяна в Закона това ще може да се осъществи. Производствените дейности в националните паркове в момента са забранени по закон, но тази забрана по препоръка на МОСВ трябва да не е част от плана.

Гласуването

Планът за управление на Национален парк „Централен Балкан“ беше върнат за преработване с 30 гласа ЗА, 1 ПРОТИВ (на Андрей Ралев) и 2 ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ.

Предложението на Андрей Ралев за одобрение с бележки беше отхвърлено с 1 за, 29 против и 3 въздържали се.

Опасяваме се, че това е само първата стъпка за отслабване на режимите в националните паркове, като следващите може да са Пирин и Рила.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *