Знаете ли какво означава РДГ?

gori2

Какво е РДГ? 

Регионалните дирекции по горите /РДГ/ са юридически лица на бюджетна издръжка – структури на Изпълнителна агенция по горите /ИАГ/. РДГ осъществяват функциите на ИАГ в определения им район на дейност с изключение на посочените в чл. 156, ал.1 т.10 от Закона за горите и са подчинени непосредствено на ИАГ.

Регионалните дирекции по горите са специализирани териториални администрации, които подпомагат директора при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административно обслужване на гражданите и юридическите лица. При осъществяване на своята дейност администрацията се ръководи от принципите на законност, откритост, достъпност, отговорност и координация в рамките на своята компетентност.

Регионалните дирекции по горите се ръководят и представляват от директор. Директорът осъществява своите правомощия в териториалния обхват на дейност на дирекцията. Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на  РДГ.

Регионалните дирекции по горите са структурирани в една дирекция на обща администрация, една дирекция на специализирана администрация и финансов контрольор.

Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РДГ, създава условия за осъществяване дейността на специализираната администрация и извършва техническите дейности по административното обслужване. Тя включва няколко направления: „Финансово счетоводна дейност“, „Правно – нормативни дейности“, „Човешки ресурси“, „Деловодство“.

Специализираната администрация подпомага директора на РДГ при осъществяване на неговите правомощия. Тя е организирана в няколко направления: „Стопанисване на горските територии“, „Опазване на горските територии“, „Залесяване и защита срещу ерозия“, „Промени в горските територии“, „Лесоустройство и отчет на горските територии“, „Лов и опазване на горите и дивеча“, „Ползване на горските територии“, „Защита на горските територии“.

Каква е работата на РДГ?

С влизането в сила на новия закон за горите от 2011 г. Регионалните дирекции по горите осъществяват контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти. Прекият контрол върху дейностите, извършвани в горските територии, се извършва от горски инспектори.

Контролират изработването и изпълнението на проекти, планове и програми, свързани с възпроизводството, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, както и на дивеча и рибните ресурси във водните обекти, контролират изпълнението на Закона за горите, Закона за лова и опазването на дивеча и други закони свързани с горските територии, упражняват контрол, надзор и методическо ръководство, дават информация, извършват консултации и извършват административни услуги на граждани и собственици на гори, на юридически лица и органи на държавната власт по въпроси, свързани с горското стопанство,  координират и контролират защитата и опазването на горите, осъществяват взаимодействие с неправителствени организации за изпълнение на държавната политика в областта на горското стопанство, изпълнява и други възложени дейности.

Регионалните дирекция, освен контролни функции, одобрява горскостопански програми горските територии – собственост на физически и юридически лица и техните обединения, издава наказателни постановления и актове на ТП ДГС/ДЛС и съставя актове за установени административни нарушения.

Служителите в РДГ извършват проверки, касаещи горското законодателство. Проверяват обекти за преработка и търговия с дървесина, обекти за добив на дървесина, на МПС, на ловци.

gori

Каква е ролята на РДГ в опазването на горите в България?

Опазването на горските територии обхваща действията по предотвратяване на нарушения на разпоредбите на закона. Действията по предотвратяване на нарушенията се организират от собствениците на съответните горски територии за тяхна сметка.

Опазването на горските територии се осъществява от техните собственици или от организациите, на които са предоставени за управление: Териториалните поделения – Държавни горски и ловни стопанства на Държавните предприятия, както и Общини собственици на горски територии и частни собственици на горски територии с площ над 2 ха.

За повишаване не ефективността от дейностите по превенция и контрол са създадени изнесени структури /офиси/ от горски инспектори към РДГ.

Какви експерти работят в РДГ?

В регионалните дирекции работят експерти – с лесовъдско образование, които осъществяват контрол по прилагане на Закона за горите и неговите подзаконови разпоредби.

 

Как си взаимодейства РДГ с останалите структури на ИАГ?

РДГ си взаимодействат добре с различните структури на държавната администрация, местната власт и населението за опазването на горските територии.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *