Какво отбелязваме в деня на влажните зони ?

Логото

Логото

Всяка година на 2 февруари се отбелязва Световният ден на влажните зони. През далечната 1971 г. на същата дата в иранския град Рамсар е подписана Конвенцията за влажните зони – Рамсарска конвенция. Управление на влажните зони е глобално предизвикателство и страните в Конвенцията в момента наброява над 160 от целия свят.

Кои са влажните зони?

Конвенцията използва широко определение на влажните зони. Съгласно конвенцията, влажните зони са: „блата, торфища, мочурища или открити водни площи, естествени или изкуствени, постоянни или временни, статични или течащи, сладки, бракични или солени, включително територии с морска вода, дълбочината на които при отлив не надхвърля шест метра”.

Рамсарската конвенция и нейната мисия

Мисия на конвенцията е доста амбициозна и не се ограничава само и единствено до тези екосиситеми –  „опазване и разумно използване на всички влажни зони чрез местни и национални действия и международно сътрудничество, като принос към постигането на устойчиво развитие в целия свят“.

Предисторията

Рамсарският договор е най-старият от съвременните международни междуправителствени споразумения за околната среда. Договорът е договорен през 1960 г. от страни и неправителствени организации, загрижени за нарастващата загуба и деградацията на влажните зони, които освен всичко са и изключително важно местообитание за прелетни водолюбиви птици. Договорът е приет през 1971 г. и влиза в сила няколко години по-късно през 1975 г.

Значението на влажните зони

Влажните зони са жизненоважни за оцеляването на човека и са сред най-продуктивните екосистеми в света. Те са и „люлка“ на биологичното разнообразие. Оцеляването на безброй видове растения и животни зависи от оцеляването на тези зони.

Влажните зони ни предоставят и незаменими „екосистемни услуги“, като се започне от снабдяването с прясна вода, храна и строителни материали и се стигне до смекчаване на последиците от изменението на климата, предлагат добри условия за отдих и туризъм.

Влажните зони предоставят още редица екосистемни услуги:

  • Те са едни от най-продуктивните екосистеми на Земята. Поддържат богатство от растения, риби, земноводни, влечуги, птици, бозайници и безгръбначни.
  • Имат изключително важна роля за кръговрата на водата като възстановяават водните запаси и подхранват подпочвените води.
  • Особенно ценна е способността им да пречистват преминаващите през тях води. На много места места по света се изграждат изкуствени блата с тази цел.
  • Влажните зони предпазват от наводнения, като поемат голяма част от повърхностните води.
  • В утайките им се задържат въглероден диоксид, метан и др. газове, затова са важни за смекчаване на климатичните промени.
  • Имат голяма стойност за живота на хората като водоизточник, място за риболов, събиране на билки, животновъдство и др. Плодотворните почви около тях са подходящи за земеделие.

Разумно използване

В центъра на философията Рамсар е „разумното използване“ на влажните зони. Когато се присъединяват към Конвенцията, страните по договора се ангажират да работят за разумното използване на влажнитe зони и водните ресурси на тяхна територия в рамките на национални планове, политики и законодателство, дейностите по управление и обществено образование. Разумната употреба включва и  устойчивото използване на влажните зони и всички услуги, които те предоставят в полза на хората и природата. Конвенцията определя разумно използване на влажните зони като „поддържането на екологичния им характер, постигнати чрез прилагането на екосистемите подходи, в контекста на устойчивото развитие“.

Влажните зони в България

В България, в началото на 20-ти век влажните зони са покривали 2 % от територията на страната, като в момента са намалели 20 пъти. Много от тях са пресушени, разорани или застроени, без да бъде оценена важността им. Най-сериозно са пострадали блатата и мочурищата около река Дунав, Черно море, Тракия и Софийското поле. Нарушено е естественото течение на всички наши големи реки. В резултат от пресушаванията са загубени множество редки растения и животни.

Източници: http://www.ramsar.org/, МОСВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *