Как да изпратя моето възражение до МОСВ за Рила

Рила
Ние от Прозрачни планини вярваме, че е важно да защитаваме сами правата си. Това, което ние отстояваме най-често, е правото ни на достъп до чиста, жива, защитена природа. Благодарение на вашето активно участие през последната година постигаме резултати, които спомагат за опазване на уникалното ни природно наследство през следващите 10 години.
Вчера ви информирахме за отговора на авторите на проекто-плана на Национален парк „Рила“ и нашето възражение, за което може да прочетете тук.
За да завършим административният процес, който ще гарантира опазването на Природен парк „Витоша“ и Национален парк „Рила“ до край, предстои следващата стъпка:
Ако сте получили мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки по Проекто-плана за управление на Национален парк „Рила“ и се чудите какво да правите, може да изпратите следното възражение до Министерството на околната среда и водите (МОСВ):

ДО

МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

София, 1000

Бул. „Мария Луиза“ 22

 

ПИСМЕНО ВЪЗРАЖЕНИЕ

От: …………………………………………………………………………

Адрес за кореспонденция: ……………………………………………….

Срещу: Неотразени бележки и препоръки в черновата на Плана за управление на Природен парк Витоша за периода 2015-2024 г., изготвена от „Пролес инженеринг“ ООД

УВАЖАЕМА  Г-ЖО МИНИСТЪР,

На основание чл.14, ал.2 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии Ви изпращам възражения срещу отговор на ДЗЗД „Рила Консултанти“ за неотразените бележки и препоръки по мое становище с вх. номер: 01331-04-020/…. от …..2015 г. към проекта за План за управление на НП Рила 2015-2024. Отговорът от ДЗЗД „Рила Консултанти“ е получен по е-мейл r.mateva@portfoliopm.eu на ……01.2016 г.

В нарушение на чл.14, ал.1, т.3 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии Изпълнителят не ме е уведомил в едномесечен срок от общественото обсъждане относно мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки. По тази причина настояваме съгласно чл.16, т.1 да върнете проекто-плана на Възложителя, съответно Изпълнителя. Изразявам и своето несъгласие с мотивите за неотразяване на  направените от мен препоръки и бележки към проекта на плана за управление. Настояваме да задължите Изпълнителят на проекта на план за управление да отговори мотивирано, ясно, законосъобразно и логически на всички препоръки и бележки, изпратени от мен.

На Вашето внимание представям моите аргументи за категорично несъгласие с отговора, както следва:

  1. На мое предложение „Поне 75% от територията на НП Рила да е зона за строга защита на дивата природа и естествените природни процеси, чрез забрана на всякаква човешка намеса в тях, с изключение на мерки свързани с безопасността на туристите и ограничаването на пожари.“ не считам, че изпълнителят е отговорил по същество. Това, че становището ми не представлява изрично изискване на Заданието не означава, че то трябва да се пренебрегне. Считам, че Национален парк Рила е достатъчно значим, за да покрива критериите на Международния съюз за защита на природата (IUCN) за защитена територия, категория II. Всяка по-сериозна намеса в екосистемите на най-високата планина на Балканския полуостров би довела до застрашаване на уникалната ѝ природа.
  1. Направил/а съм предложение за „Забрана за строителство в целия парк, включително на нови ски писти и ски лифтове и влекове, с изключение на водохващания за питейни нужди, пречиствателни съоръжения, сгради и съоръжения на Дирекцията на Националния парк и на Планинската спасителна служба, места за отдих и беседки, палаткови лагери, подземни комуникации, както и ремонт на съществуващите сгради, пътища, спортни и други съоръжения, без промяна на предназначението. Да има пълна яснота на всичко, което ще е разрешено като строителство в Парка за следващите 10 години.“. Изпълнителят не е приел моето предложение. Така разписаните от изпълнителя режими в проекто-плана не дават яснота за мащаба на строителството в Национален парк „Рила“. Съгласно изискванията на чл. 13 от Закона за защитените територии „Строителството, поддържането и ползването на обекти в защитените територии се извършват в съответствие с режима на дейностите, установен по реда на този закон, със заповедта за обявяване и с плана за управление на защитените територии, устройствените и технически планове и проекти.“ Заради това Планът за управление трябва изрично да казва какво е предвидено да се строи в следващите 10 години. Не може да се оставят за последваща оценка и планиране строителни дейности, които не са предвидени в ПУ. Настоявам за всяка зона на парка да е ясно какви дейности, включително и строителство, ще са планирани и всички останали да са забранени, така както е в сега действащия план за управления.
  1. В моето становище предложих следното: „Настоявам за ефективни мерки за съществено ограничаване на броя туристи на ден до не повече от 500 човека, които се допуска да посещават Циркуса на Седемте рилски езера с цел подобряване на природозащитното му състояние. Природата не може да се възстанови от ерозията по туристическите пътеки, замърсяването на езерата и прогонването на животните, поради високата туристическа посещаемост (1000 до 3300 човека на ден през лятото на 2015 г.).“ Предвидените от изпълнителя „ограничения за ограничаване на дневното натоварване на Седемте рилски езера, както и мерки за подобряване на състоянието на екосистемите“ по никакъв начин няма да решат проблемите с човешкия натиск върху Циркуса. Допълнително считам, че не е спазено Заданието за изготвяне на плана за управление, тъй като не са направени нужните полеви изследвания, които да покажат какъв е максималния допустим натиск върху екосистемите. Единствените ограничения се отнасят до членовете на Обществото на Бялото братство, но те представляват малка част от посетителите на района и за сравнително кратък период. Ако не се предприемат мерки за ограничаване на достъпа до езерата и условия за извършване на определени дейности там, ще загубим един от националните символи на страната.

Считам, че все още не са направени подобрения в проектната разработка, гарантиращи опазването на Национален парк Рила, старите гори в него и ограничаване на инвестиционни намерения за застрояване и за реални мерки за ограничаване на хората в циркуса на Седемте рилски езера.

В тази връзка настоявам съгласно чл.16 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии да върнете проекто-плана на Възложителя, съответно Изпълнителя, за:

  • пропуски от процедурен характер
  • неспазване на Заданието по отношение на полевите проучвания
  • липсата на мотивирани отговори на всички препоръки и бележки.

 

С уважение,

 

…………………………

Дата: ………………..

След изпращане на вашето възражение, МОСВ има едномесечен срок да разгледа и отчете всички мнения и нужди по проекта за план за управление, след което да ви уведоми вас и изпълнителя на плана за решението си.  Изпълнителят се съобразява със становището на МОСВ.
На ваше разположение сме за въпроси и разяснения.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *