Конкурс за Директор на ПП „Българка”. Оценете сами!

На 7 август от 10:00 ч. в Изпълнителна агенция по горите се състоя тестът и събеседването с двамата кандидати за директори на Природен парк „Българка“ – Али Алиев и Йордан Марков. Комисията се състоеше от:

 • д-р инж. Ценко Ценов – и.д. директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ – председател;
 • Христо Христов – директор на дирекция „Инвентаризация и промени в горските територии“,
 • Тодор Богомилов – и.д. директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване“,
 • Александър Фердов – главен експерт човешки ресурси и
 • Даниела Ангелова – главен юристконсулт.

Андрей Ралев от Прозрачни планини беше единственият външен наблюдател, както и при конкурса за директор на природен парк „Русенски лом“.

ПП Българка

Първа част: тест с 30 въпроса

Беше избран вариант 1 на теста. След около 15 минути и двамата кандидати приключиха.

 • Йордан Марков имаше 19 от 30 верни отговора (на 3 от въпросите не беше избрал нито една от трите опции).
 • Али Алиев имаше 29 от 30 верни отговора.

Поради факта, че Йордан Марков имаше под 20 верни отговора беше отстранен от конкурса и му беше подготвено, подписано и представено писмо, което да удостовери този факт. Така до събеседване беше допуснат само Али Алиев.

Втора част: събеседване с Али Алиев

Към г-н Алиев (АА) бяха зададени 3 въпроса от комисията (К). Всеки отговор се оценява от комисията субективно с оценки между 0 и 5 точки. Най-високата възможна оценка е 15 точки, а при оценка до 3 точки кандидатът трябва да бъде отстранен.

Представяме подробен протокол от отговорите и бележки на външния наблюдател:

Въпрос 1: Опишете процедурата за обявяване на защитена зона

АА: Предлагат се от министъра на околната среда и водите. Промените – също от МОСВ. Защитените зони се обявяват по Закона за защитените територии (след малко се поправя: „по Закона за биологичното разнообразие“). Преди да се обяви, е необходимо да има основание за това и да се посочат целите и предмета на защитената зона (ЗЗ).

Първо е необходимо да се направи проект на заповед с показатели, характеризиращи ЗЗ, както и площта, разпространението и имотите.

Министерство на земеделието и горите (Бележка: името е Министерство на земеделието и храните) и агенцията по кадастъра трябва да са в помощ на МОСВ-то.

Важно е  да се знае, че МОСВ внася да се разглежда в Националната комисия по биологично разнообразие (Бележка: казва се Национален съвет за биологично разнообразие). След това е необходимо обществено обсъждане, протоколи, препоръки от страните.

След решение на Министерски съвет, което се обнародва, МОСВ изпраща на Европейския съвет (Бележка: процедурата се движи от Европейската комисия) предложение за ЗЗ, където са предложение мерките и режимите. Това е нужно, за да се направи финансова оценка и за съфинансирането.

К: Последният акт на кого е?

АА: МС излиза с решение

К: какви са сроковете по Директивата за местообитанията

АА: 1 година

К: Не, срокът е 6 години. За Директивата за птиците е 1 година.

Обща бележка:

Според нас г-н Алиев трябва да получи 1 точка. Той не прави разграничение между защитените зони по Директивата за местообитанията и тези по Директивата за птиците. Процедурите при двете са коренно различни. При първите се минава през одобрение на зоните на така наречените Биогеографски семинари. Г-н Алиев не познава добре европейските и националните институции, както и Закона за биологичното разнообразие.

Въпрос 2: Опишете процедурата за разработване на план за управление на защитена територия

ПУ се разработва за националните паркове, природните паркове, резерватите и поддържаните паркове (Бел.: няма „поддържани паркове”, има „поддържани резервати”) от МОСВ, а за останалите от МЗГ. Предложението се изготвя и от областни управители и други. Преди това е нужно да се разработи задание. То подлежи на обществено обсъждане. След това министърът предлага да се разработи ПУ. Трябва да се опишат предмета, тоест дейностите в защитената територия (Бележка: предметът и дейностите са две различни неща). Това се възлага на изпълнител със ЗОП и който спечели прави теренни проучвания, събира документи и т.н.

МЗГ и общините трябва да представят информация за координатите (Бележка: вероятно става въпрос за МЗХ и границите на имотите). След като се изработи предложението за план, то подлежи на обществено обсъждане. Води се протокол. Това нещо се представя с препоръките, трябва да има протокол, с който се представят отговорите на изработващите. В парк „Българка“ се направиха 3 обсъждания, там където има землище (Бележка: землищата на населените места в парка са много повече, но засяга 3 общини).

Тези документи се внасят в МОСВ. Възлага се за разглеждане от ВЕЕС, има становище, министъра приема всички тези мнения и препоръки (Бележка: не е задължен да приема всички), внася се в МС, след положително решение МОСВ издава заповед, за да бъде в сила. ПУ се регламентира с министерско постановление, което претърпя промяна през 2012 г. (Бележка: става въпрос за Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии).

Обща бележка:

Нашата оценка е 2 точки.

 

Въпрос 3: Опишете вашите виждания за развитие на природен парк „Българка“

Искам преди това да подчертая, че това присъствие в парка на забележителности и видове е уникално. Нужни са програми за „хармония на ползването и опазването“. Важно е осигуряване на достъпа на посетителите. Има възможност за всякакъв вид туризъм: пешеходен, вело, образователен. За 3 месеца откакто съм в парка виждам колко много деца и ученици го посещават. Като даденост има възможност за привличане на български и чуждестранни туристи. Бузлуджа, Столетов и Св.Никола са униклани места – има какво да предложим (Бележка: Бузлужда и Св.Никола са старите имена на вр. Шипка. Връх Шипка и връх Бузлуджа са извън границите на парка). Трябва да се изградят инфраструктурни елементи, които да дадат друг облик.

Управляващият орган да се усъвършенства като привлече НПО и местни хора.

К: Кажете нещо за проектите, които трябва да се осъществяват

АА: Първо, устройство и управление на парка. Има проекти за възвръщане на лалугера, стада животни, имаме кошери, гнезда на птици са поставени, малкият проект за лещарката приключва (Бел.: това са все проекти, които в момента се изпълняват). Проектът е на стойност няколко стотин хиляди лева и не е само за лещарката). Има много неща, работи се добре.

К: В парка има ли частни гори?

АА: Има. 75% са държавни. Подсещате ме, че има букови гори в парка.

К: В момента се прави инвентаризация на горско стопанство Габрово, как ще се съобрази с парка?

АА: като представител на парка участвах в комисия. С Дирекцията на горското имаме уверението, че ще си сътрудничим. Но все пак трябва да се съобразявам с Наредба 8.  (Бележка: вероятно става дума за Наредба N 6 за устройство на земите и горите от горския фонд. Наредба N 8 е за сечите в горите)

Обща бележка:

Нашата оценка е 0 точки. Това не е визия за развитие на парка. Г-н Алиев не познава границите на парка, предметът на опазване и дейностите, които се осъществяват в момента, въпреки че от 3 месеца работи в дирекцията.

Един коментар

 • Todor

  След като няма добре подготвени лица за конкурсът да се насрочи нов.
  Явно Г-н Алиев има нужда от повече време за подготовка ?

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *