Конкурс за директор на ПП „Странджа“. Оценете сами!

На 14 октомври 2014 г. в Изпълнителната агенция по горите се състоя тестът и събеседването за директор на Природен парк „Странджа“. Явиха се трима кандидати:

 • Стефан Златаров – дългогодишен директор на ПП Странджа;
 • Владимир Димитров – началник Горскостопански участък в ТП „Държавното горско стопанство“ Бургас;
 • Петко Нанчев – настоящ временно изпълняващ длъжността директор, преди това -заместник-директор.

Йорданка Динева от Българска фондация Биоразнообразие присъстваше на конкурса като граждански наблюдател.

Strandja

Първа част: Тест с 30 въпроса (максимален брой точки: 30 т.)
 • Стефан Златаров – 28 точки;
 • Петко Нанчев – 29 точки;
 • Владимир Димитров получи 29 точки;
Втора част: Събеседване

Комисията разговоря с всеки един от кандидатите поотделно. И на тримата бяха зададени три еднакви въпроса:

 1. Каква е процедурата за възлагане, разработване и приемане на План за управление (ПУ) на природен парк (ПП)?
 2. Процедура за промяна на граници на защитена територия (ЗТ)?
 3. Виждания и концепция за развитие на Природен парк „Странджа“? – визионерски въпрос

На първите два въпроса, които могат да се определят като технически въпроси, Стефан Златаров и Владимир Димитров отговориха структурирано и показаха познания в материята.

Петко Нанчев беше притеснен и като че ли не разбра въпросите. Комисията му зададе поясняващи въпроси. По първия въпрос г-н Нанчев говори по-скоро за структурата на самия план за управление, отколкото за това, кой прави предложението, до кого, каква е процедурата по-нататък. По втория въпрос показа познания по темата, но му беше трудно да обясни процедурата и говореше повече за съдържание на заданието.

 

Визионерски въпрос

Г-н Златаров показа познание на територията на парка, конфликтите между заинтересованите страни, екипа на Дирекцията на парка, законодателството. Защити концепцията за развитие на парка, която включва създаването на трансграничен биосферен парк. Изложението му беше в 2 части – за бъдещето на Странджа и за развитие на Дирекция на Природния парк.

Бъдещето на Странжда:

 • необходимост от приемане на план за управление (ПУ);
 • постигане на консенсус между заинтересованите страни;
 • добре работещ консултативен съвет, включващ всички заинтересовани страни;
 • популяризиране на ПП Странджа;
 • необходимост от разширение на парка на северозапад и североизток, както и включване на 1 км морска територия към парка (бел. никой от другите кандидати не говори по тази тема)
 • промени в управлението на горите – сертификация, въжени линии и животинска тяга вместо терасиране на терените;
 • Черноморско крайбрежие – твърда позиция срещу промяна на ландшафта там;
 • Биоразнообразие – развъждане на типични странджански видове (напр. странджанска боровинка, има разсадник вече), възстановяване на изчезнали видове (тюлен монах), реинтродукция (рис, египетски лешояд);
 • образователни дейности – обучение на студенти;
 • екологичен и селски туризъм и сертификация, затворени вериги на производство и предлагане като в германския биосферен резерват Рьон;
 • биологично земеделие, перма култура, продуктови гори;
 • важно – да се стремим да има приходи от опазената природа за местните хора;
 • да се поддържа културно историческо наследство, обичаите и празниците (зеленика, нестинарски празници)

Визия за Дирекция на Природния парк:

 • да има специализирана паркова охрана, поне 4-6 души;
 • по-активна работа с поделенията на държавните предприятия и регионалните структури за горите, общини, училища;
 • работа с ловните стопанства – сега са изключителен проблем – действат като частна собственост, туристи под обстрел;
 • в ИАГ да има отделна структура, отговорна за ЗТ; Комисията поясниха, че има такава;
 • трудности с ДПП: ниски заплати, постановление 330, което демотивира екипа, тъй като за проекти не е разрешено да получават заплащане повече от 50 % от типичната им заплата, т.е. колкото и да работят могат да вземат 280 лв. допълнително, а в същото време външни експерти по хиляди на месец; не могат да намерят ПР от 2 г.

Допълнителен въпрос: С какви ресурси ще се постигнат тези грандиозни цели и кои са неотложните мерки?

Реусрси:

 • Европейско и външно финансиране
 • Експертите идват и си отиват, трябва да се задържат в екипа
 • Постоянно съкращаване на екипа, няколко хиляди хектара се падат на един човек
 • Публично-частни партньорства
 • Доброволци; напр. Корпуса на мира са имали дългогодишна програма с добри резултати

Неотложно:

 • Да спася проекта и да спася екипа
 • Паркова охрана
 • Съдействие от колеги от териториални поделения
 • Съдействие от общините, с които диалога сега е по-добър
 • С НПО
 • Студенти

Допълнителен въпрос: Как да се постигне интегрирано управление и да се изгладят съществуващите конфликти, как ще подпомогне местното развитие и спре обезлюдяването?

Дирекцията на природния парк може да направи малко – план за управление; консултативен съвет; има все пак млади хора, които се заселват – работа с тях; работа с училища, вкл. с училището в Малко Търново – изисква обаче допълнителна квалификация за персонала на парка – етническият баланс е сменен;

Два основни принципа – работа с всички заинтересовани страни; използване и въвеждане на екосистемните ползи.

 

 

На визионерския въпрос г-н Нанчев говори за ценността на Природния парк; Комисията поясни въпроса – как ще опази тази ценност?

 • с рекламни и информационни материали, работа с училища, информационни центрове;
 • изпълнение на проекти;
 • връзка с научните среди;
 • приемане на ПУ и зониране;
 • има проблеми със състава на ДПП (малко хора, ниско заплащане);
 • да се поддържа връзки с другите ПП;
 • с общините относно строителни разрешения чрез предписания и становища;

Ако станете директор какво първо ще направите?

 • Да се работи за приемане на ПУ
 • Да се работи с горските стопанства на територията на парка – обучаване за стойността на реликтните и ендемични видове, да не се допусна залесяване с неместни видове; пътищата да са съгласувани с ДПП; да се създаде генетична база за местни видове (има разсадник вече), хората да могат да ги ползват, за да ги пазят.
 • Информиране на туристи и ученици за ценността на парка; и на национално ниво. С цел обществена подкрепа;
 • ДПП да предложи нови малки защитени територии в рамките на Природния парк – природна забележителност (ПЗ), защитена местност (ЗМ) с цел по-специален статут;
 • Развитие на туризма, инфраструктура (наблюдателници за птици), възстановяване, поддържане на обреди и традиции), възможности за изява на общността (фестивал на зеленика).

Бел: Цялостно впечатление – г-н Нанчев не успяваше да структурира мисълта си толкова добре.

 

 

Г-н Димитров демонстрира добро познаване на темата, представи конкретни идеи и желание за работа.Според него

 • при доброто управляване на защитените територии природозащитните дейности са поставени на първо място;
 • свързани с устойчивото управление и икономическото развитие на района;
 • работа с отделните отговорни институции, действащи на територията на ПП: местни власти, собственици на гори, НПО;
 • винаги да се търси баланс, да се чуват интересите;
 • ДПП да е като мост между различните интереси – между общество и защитените територии, собствениците и защитените територии; ловни стопанства и защитени територии (бел: също изтъкна, че това сега е проблем), горско стопанство и защитени територии;
 • При работата на горското стопанство да се спазват целите на обявяване на ЗТ; да има публичност на дейностите в горите;
 • не потулване на проблеми, а прозрачност и търсене на решение;
 • публичност – води до разбиране, привързаност към територията
 • Популяризиране на района – конкретни идеи: на входящите артерии, в окръжния град, работа с община Бургас и общински туристически център; да има лесно достъпна и видима информация за ПП на територията му – да не може някой да мине и да не разбере, че е бил в ПП.
 • Много е важно да функционират клоновете на ПП – дирекцията да не се мести, но да има клон на Южното Черноморие и в Бургас.
 • Работа с училища и деца – лекции, занятия на открито, да има роля на посредник между ЗТ и нейното бъдеще в лицето на децата;

Допълнителен въпрос: Какви приоритетни дейности предвижва в сегашната ситуация – малък бюджет, малък екип, обезлюдяване…:

 • Наблягане на информационните дейности (реклама и популяризиране, табели) и работа с деца
 • Финансиране от външни програми, НПО, бизнес
 • Развиване на съществуващи вече бази, които могат повече да се използват – разсадника в м. Качул – аз студентски практики, стажове
 • Търсене на начин за получаване на средства от екосистемни услуги – не само от дърводобив
 • С местни кадри или от Бургас да се попълни екипа на ДПП;
 • в Бургас да има клон с 1-2 души, отговорни за разпространение на туристическа информация и лекции в училища и детски градини; да се използва наличието на голям град и гражданите да се насочат към парка

Допълнителен въпрос: Как ще обезпечите приемането на ПУ?

 • Планът за управление се спира от общините – да се говори с тях и да се намери балансирано решение
 • Да има прозрачност и информираност, вероятно за някои неща само си мислят, че са проблем
 • Да се гради положителен имидж за парка, а не само името му да се чува за отрицателни неща по протестите

 

6 comments

 • Димитър Беров

  .. а кога ще стане ясно кой печели конкурса?

  • Прозрачни планни

   До края на седмицата очакваме резултати. Ще ви държим в течение.

 • Алойзий Морошек

  Въпросите са изключително елементарни за позицията Директор на Дирекция на Природен парк! Нивото е за експерт „защитени територии“ в РИОСВ – не по-високо! Истината е, че ДПП-тата в сегашният си вид са абсолютни административни недоразумения, пример за изключително НЕДОБРИ практики за управление на защитени територии! Хранилки на т.нар „зелена октопод“! Двамата вече бивши ръководители на въпросната ДПП хал-хабер си нямат от управление на Природен парк! И двамата са бивши БКП номенклатурни кадри. Златаров е дългогодишен служител на Районния комитет на БКП в Малко Търново, завършил АОНСУ! Нанчев пък е смешник-безхаберник, уреден на държавна ясла заради послушанието си! За адекватен избор на експерт за подобен пост трябва да бъдат задавани въпроси с КАЗУСИ, изискващи познания върху ЗЗТ, ЗБР, ЗООС взаимовръзки със ЗУТ, ЗГ и т.е. Няма никакъв смисъл Директор на ДПП да бъде лесоинженер, демек горски, при условие, че във ВСИЧКИ ДПП-та НЕ се осъществява НИКАКЪВ контрол по каквито и да дейности в горите! ДПП-тата трябва СПЕШНО да минат на подчинение към РДГ или най-добре към съответната РИОСВ! Дърварите нямат МОРАЛНО право да управляват „защитени“ Природни паркове! В Парк Странджа се вихрят БЕЗОБРАЗНИ сечи и незаконно строителство, ама никой от ДПП-то не иска да си разваля достлука с Държавните горски стопанста и кметовете – сакън, инак няма далавера! 5 са щатните експерти в ДПП Странджа (забележете, има и Зам. Директор) + 5 броя служители, обслужващ персонал. Имат на разположение 4 автомобила, 2 мотоциклета, плаща се издръжка на 4 броя офиси и т.н. НЕ осъществяват НИКАКВИ проверки на територията на Парка, който УЖ са задължени да управляват и контролират! Иноватори в администрирането на защитена територия – без извършване на НИКАКВИ контролни проверки! Мошениците от ДПП Странджа са СЪГЛАСУВАЛИ БЕЗПРОБЛЕМНО ВСИЧКИ ЛУП и промени вида на сечта в Парка! И т.н. и т.н. Това не са държавни служители, защитаващи ОБЩЕСТВЕНИЯ интерес, а шайка нищонеправещи хитреци на държавна ясла, които харчат нашите данъци!!!

  • Прозрачни планни

   Конкурсът за заемане позицията директор на специализирано териториално поделение, което е структура на Изпълнителната агенция по горите, се провежда от специално назначена за целта Комисия от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. Въпросите, които Комисията задава по време на конкурса, са предварително подготвени от експерти, работещи в Изпълнителната агенция по горите.
   Съгласно чл. 159 на Закона за горите, специализираните териториални звена – структури на ИАГ са: за защита и опазване на горите; за горски семеконтрол; за инвентаризация и устройство на горския фонд; за научноизследователска и инженерно-внедрителска дейност; дирекции на природни паркове за изпълнение на заповедите за обявяване и плановете за управление на природните паркове; за други специализирани дейности. Всички специализирани териториални звена са юридически лица на бюджетна издръжка – структури на Изпълнителната агенция по горите и се създават и закриват от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите със заповед, съгласувана с министъра на земеделието и храните.
   Съгласно нормативните разпоредби на Закона за горите и Устройствения правилник на Дирекция на Природен парк Странджа, Директор на дирекцията на природния парк може да бъде „лице с висше лесовъдско образование по смисъла на § 1, т. 32 от допълнителните разпоредби на Закона за горите или с висше образование по специалност „Екология и опазване на околната среда“ с образователно-квалификационна степен „магистър“, с трудов стаж по специалността не по-малко от 7 години, придобит след завършване на висшето образование.
   (5) Правомощията на директора на ДПП се определят с длъжностна характеристика, утвърдена от изпълнителния директор на ИАГ.
   (6) Директорът осъществява правомощията си пряко и чрез администрацията на дирекцията.“

   Господин Стефан Златаров има дългогодишен опит в опазването на природата в Странджа. Противопостави се на инвестиционното намерение „Златна Перла“. Всеизвестно е, че парковите дирекции получават изключително малка държавна издръжка, която е крайно недостатъчна за управлението на защитена територия с мащаба на Странджа. Едно от ценните качества на г-н Златаров беше организирането капацитета на служителите да разработват и кандидатстват по проекти, чрез които да се привличат външни финансови средства.

   Съгласно чл. 8 УПДПП „Странджа“, директорът на ДПП Странджа, както и на всеки един природен парк в България има следните задължения, касаещи контрола в защитената територия, която управлява:
   „12. спира дейности и строителство в защитени територии – държавна, общинска и частна собственост, извършвани в нарушение на утвърдените планове за управление и устройствени и технически планове и проекти;
   13. при извършване на залесяване в горски територии, попадащи в границите на природния парк, съгласува дейностите и технологичния план за залесяване в случаите, когато са извършени промени в горскостопанските планове или програми;
   14. участва в комисиите по § 3, ал. 4 от ПЗР на Наредба № 8 от 2011 г. за сечите в горите (обн., ДВ, бр. 64 от 2011 г.; изм., бр. 63 от 2013 г.) в случаите, когато промяната на сечта е в насаждение на територията на природния парк;
   15. съгласува предложенията по чл. 125, ал. 2 от Закона за горите за определяне на горските територии на територията на природния парк, в които е забранена пашата на селскостопански животни;
   16. се разпорежда с дълготрайни материални активи и други основни средства на дирекцията на стойност до 1000 лв. след съгласуване с Изпълнителната агенция по горите;
   17. планира и отчита ежегодно дейността на дирекцията пред ИАГ;
   18. след съгласуване с ИАГ издава предписания като превантивна мярка за недопускане на нарушения на националното и европейското природозащитно и горско законодателство в териториалния обхват на дейност на дирекцията или като мярка за отстраняване на последиците от допуснати нарушения;
   19. санкционира нарушителите в предвидените от закона случаи;
   20. издава общи и индивидуални административни актове в рамките на своите правомощия;
   21. издава заповеди в границите на предоставени му правомощия;
   22. прави предложения пред изпълнителния директор на ИАГ за изменение и допълнение на нормативни актове, касаещи дейността на дирекцията;
   23. предлага на изпълнителния директор на ИАГ мерки по провеждане на политиката в областта на опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;
   24. осъществява сътрудничество и контрол с други органи по формирането, изпълнението и контрола на дейностите, касаещи опазването на околната среда и устойчивото стопанисване на горите;
   25. сключва договори, свързани с осъществяването на дейността на дирекцията;
   26. изпълнява и други функции, свързани с дейността на дирекцията, възложени му с нормативни или административни актове.“
   За повече информация:
   http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2135721295
   http://lex.bg/en/laws/ldoc/2135774860

 • Елена Стойчева

  След като се запознах със събеседването,останах разочарован в класирането ,тъй като най професионално подготвен по темата и зададените въпроси е Стефан Златаров,но имайки в предвид изгодни политически позиции и най вече лични интереси в ПП Странджа са предпочели младото не опитно и най вече лесно изгарящото бушонче Владимир Димитров важното, че е ПОСЛУШНИК … Относно неговите отговори- БЛЕДНЕЯТ,и са с не ясен изказ по отношение“ Какви приоритетни дейности предвижва в сегашната ситуация – малък бюджет, малък екип, обезлюдяване…просто си пролича ПОЛИТИЧЕСКИЯ АКЦЕНТ, и за това в България никога няма да има и ПРИРОДА,не че защитавам персонално Златаров,но в случая би трябвало той да бъде печелившия спрямо другите двама ,но уви политическото робство и него УБИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Божидар Ламбов

  А ето и последствията не закъсняха!
  Нека случващото се в Сртанджа отново бъде преломния момент и отприщи събралото се обществено недоволсто и нетърпимост. Нека Странджа бъде обединяващ символ на възставането ни срещу унищожението на Българската гора -това наше най-голямо национално богатство!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *