„Там, в гората“ – Акция за обявяване на защитни гори

Моята защитна гора

Българските гори са едно от най-значимите национални богатства, което притежаваме. Те са нашият природен, културен и туристически ресурс. Те са прекрасното място за отдих и почивка. Те са домът на редки видове птици и животни. Благодарение на тях ние пием вода, ние дишаме чист въздух, ние живеем. Но горите ни достатъчно добре опазени ли са, за да ги има и занапред? Искаш ли да не се секат дървета около мястото, където се провежда традиционния събор? Искаш ли да не се секат дървета, там, където има кладенче? Искаш ли да нямаш режим на водата? Искаш ли? За да не бъде изсечена гората над селото или града ти, за да не се „отключи ерозията“ и да се свлече почвата?

Искаш ли твоята гора да бъде защитна?

Ако си от областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Перник, Благоевград, Кюстендил, София-област или София, можеш да вземеш участие в кампанията на Прозрачни планини като дадеш предложение за гора, която да бъде защитна. За целта трябва да попълниш следния формуляр.

 

Помогни си като откриеш твоята гора на тази карта.

Защо да се включиш в кампанията „Там, в гората“?

Някои от горите в България имат защитна функция, други са със стопанско значение, а трети са специални.

инфографика

 

Досега тези гори се стопанисваха както е предписано в плановете за сеч. Но скоро започва разработването на най-новите горски документи – областните планове за развитие на горските територии, които ще определят за всяка област коя гора как ще се стопанисва според функциите, които изпълнява.

По време на разработването на тези документи, всеки от нас ще може да участва активно. За начало гражданската инициатива Прозрачни планини стартира кампания за обявяване на гори със защитни и специални функции, които да останат за нас и нашите бъдни поколения в областите Смолян, Пазарджик, Пловдив, Перник, Благоевград, Кюстендил, София-област или София. Първата стъпка, която всеки от нас може да направи, е да се включи в кампанията: „Там, в гората“ като даде предложение за гора, която да отговаря поне на един от посочените критерии.

Критерии за определяне на защитни гори:

  • Гората е защитна, ако нейната цел е да овладява ерозията, свлачищата, пороите, да стабилизирана бреговите ивици на големите реки. Тези гори са разположени върху терени с определен наклон и плиткост на почвата. Това са ивици до определено разстояние от реките и речните течения в зависимост от големината и вида на течението, свлачища или клекови формации.
  • Гората е защитна, ако нейната цел е да опазва питейните водоизточници, да регулира водния отток и да акумулира водните количества от горите. Тези гори се разполагат около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване; около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди; както и във водосбори на водохващания за стопански цели, язовири, напояване, рибарство и аквакултури, производство на енергия, изкуствен сняг.
  • Гората е защитна ако служи за защита и подобряване на микроклимата на урбанизираните територии. Най-често това са ивици с определена широчина от обхвата на пътищата, магистралите и железопътните линии, сградите и обектите, обслужващи техническата инфраструктура, както и около обхвата на действащи лавини.
  • Гората е защитна, ако образува горната граница на гората с високопланинските пасища или клековите формации.
  • Гората е защитна, ако в нея има глобално, регионално или национално значими стойности за биоразнообразието (напр. ендемизъм, застрашени видове, рефугии).
  • Гората е защитна, ако тя формира ландшафт от регионално или национално значение, в който всички естествено срещащи се видове съществуват при естествени условия на разпространение и обилие.
  • Гората е защитна, ако представлява рядка, застрашена или изчезваща екосистема.
  • Гората е защитна, ако нейното основно значение е да осигурява основните нужди на местното население (поминък, препитание, битови нужди, здраве).
  • Гората е защитна, ако съхранява културни ценности и традиции и има религиозна и етническа идентичност.

 

Благодарим ти, че допринесе за опазването на горите и взе участие в нашата кампания!

Екипът на Прозрачни планини

 

 

 

 

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *