Новото в Наредбата за сечите към Закона за горите

DSCF7422

Гора в ПП Българка. Снимка: Андрей Ралев

През август Министерството на земеделието и храните прие редица изменения и допълнения в Наредбата за сечите, с което даде заявка да осигури „предпоставки за подобряване състоянието на горите и ще се предотврати обезлесяване на големи площи в горски територии“. Една от основните залегнали цели в Наредбата е прилагането на едни по-щадящи системи и практики при управлението на горите. Въвеждането им трябва да даде възможност за по-равномерно ползване на дървесината и да създаде едни по-устойчиви горски екосистеми. Наредбата извършва още преоценка на прилаганите видове сечи, периоди на възобновяване, повторяемост и интензивност на сечите.

Намаляване на някои видове сечи

Наредбата се прецизира по отношение на видовете сечи – възобновителна, изборна и отгледна. Тя предвижда промени, свързани с намаляване на интензивността на възобновителните сечи. Повишава се и възрастта, след която може да започне провеждане на възобновителни сечи. Също така тя променя и изискванията за прилагане на санитарната сеч. Другото изменение регламентира да отпадне провеждането на голи сечи за издънково възобновяване с няколко  изключения  (изключения има за видове като акация, келяв габър, мъждрян и липа). Въвежда се и задължение преди  издаване на позволителното за сеч да се проверява и заверява маркировката на предвиденото за сеч, както и да се проверява дали границите на имота с други собственици са трайно обозначени.

Гарата под връг Шипка. Снимка: Татяна Косекова-Бърч

Гарата под връг Шипка. Снимка: Татяна Косекова-Бърч

Горите в защитените територии и НАТУРА 2000

Наредбата предвижда и ограничаване на сечите в по-възрастните гори, които са част от европейската екологична мрежа Натура 2000, тъй като тяхното стопанисване трябва да гарантира запазване на благоприятно им състояние. В тези гори наредбата предвижда поддържане на мъртва дървесина от не по-малко от 8 %. Малките собственици, както и големите, чиито територии попадат в НАТУРА 2000, са задължени да опазват ценните вековни дървета.

Частните гори

Наредбата прави опит да коригира още един съществен пропуск в действащия сега Закон за горите, при който частните собственици на гори, предимно в малки имоти, имат свободата да изсичат ценни, вековни дървета. За целта наредбата предвижда задължително планиране на ползването в частните гори, като позволително за сеч се издава след одобрена Горскостопанска програма. С това се цели да се ограничи изсичането в кратък срок на малките частни горски парцели и нерегламентирани практики за добиви на дървесина над допустимите норми от собствениците.

Кой участва в изработването на Наредбата?

Наредбата е изготвена от работна група, включително представители на неправителствения сектор, в това число „Прозрачни планини“, WWF – България и Българското дружество за защита на птиците, експерти от Изпълнителната агенция по горите, Регионалните дирекции по горите, представители от Лесотехническия университет и Института по гората при БАН.

Teкст: Нели Найденова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *