Планове за управление на националните ни паркове – Защо са важни?

Пирин, сн. Магдалена Кирчева

Пирин, сн. Магдалена Кирчева

Плановете за управление имат статут на закон в парка. Те са ключови документи, които  определят дългосрочната визия и стратегия за опазване и развитие на дадена защитената територия. Тези планове трябва да предлагат действия за ефективно и природосъобразно управление  и устойчивото ползване на парковите ресурси. Те предлагат и набелязват балансирани мерки за разрешаването на конфликти между основната цел на плановете от една страна, а именно – опазване на природата, и развитието на туризма и местната икономика от друга. За целта в тях се посочва кои са териториите, в които се ограничава въздействието на хората, кои са туристическите маршрути, къде може да се изгражда туристическа инфраструктура, кои са нормите за извършване на различни дейности в парка. Освен това плановете за управление  определят начини и средства за постигането на краткосрочните и дългосрочните цели на защитената територия. Тези документи би трябвало също така да предлагат мерки за развитието и насърчаването на образователните и научни дейности.

Какво още ?

Документът  посочва какво  е позволено и какво е забранено на територията на парка. Предложените режими и норми трябва да ограничат  заплахите пред опазването на защитената територия, да осигурявят условия и мерки за контрол върху дейностите, които се извършат там. В резултата от проучванията и оценките, които се извършват при изготвянето на всеки един план,  някои от заложените в предишните плановете дейности, режими и мерки може да отпаднат, а други да бъдат добавени.

P1020422

сн. Андрей Ралев

За какъв срок?

Плановете за управление се приемат за срок от 10 години. След изтичането на този срок те се актуализират.

Кой е отговорен за изпълнението на плановете за управление?

Отговорна за изпълнението на един план е дирекцията на съответния национален парк – щатни и нещатни служители. Парковите служители следят за прилагането на плановете за управление, както и за всички дейности по стопанисването на природните ресурси и и други туристически дейности.

При лош план?

В случай, че се приеме един не толкова добър план за управление, почти не съществуват други механизми за спиране на негативните последици от лошото планиране. Това би могло да има и по-дълготрайни въздействия и да попречи за изпълняване на едни от основните цели и задачи на плана, а именно – съхраняване, опазване и поддържане на естествените екосистеми и ландшафта и създаване на предпоставки за развитие на туризъм и екологосъобразен поминък на населението.

Защо е важно да участвам?

Земите в националните паркове са изключителна държавна собственост, т.е на всички нас. Именно затова е важно наред с местните хора, които са пряко засегнати от случващото се в парковете,  и всички заинтересовани страни (инвеститори, хотелиери, туристи, скиори или просто природолюбители)  да се запознаят и да дадат своите предложения, идеи, препоръки при промените в  планове за управление на националните паркове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *