План за управление ПП „Витоша“ – възражение до Министър на околната среда и водите

И вие ли сте един от тези хора, които не сте получили отговор от Пролес ООД относно проекта за план за управление на Природен парк „Витоша“? Най-вероятно причината за това е, че сте изпратили своето становище без подпис – справка от публикувания регистър на постъпилите становища с бележки и препоръки.

ppcover

Ние ще ви кажем, че си изпратихме нашето становище с електронен подпис и въпреки това също сме в списъка на изпратилите становище „без подпис“.

Малко е да се каже, че сме ядосани от начина на комуникация по този план за управление. Или направо да си кажем, че комуникация с граждани просто НЯМА! Ето тук може да прочетете повече по темата.

 

Време е да възразим!

В тази връзка призоваваме всички, които не са получили отговор на становището си да изпратят следното възражение до Министъра на околната среда и водите.

 

ДО МИНИСТЪРА НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

гр. София, 1000

ул. „Мария Луиза“ № 22

 

УВАЖАЕМА Г-ЖО МИНИСТЪР,

 

На основание чл.14, ал.2 от Наредба за разработване на планове за управление на защитени територии, изразявам своето възражение относно липсата на отговор на моето становище по направените от мен бележки и препоръки в проекта на Плана за управление на Природен парк Витоша за периода 2015-2024 г.
 

Мотивът на фирмата-изпълнител „Пролес инженеринг“ ООД, че внесеното от мен становище в ДПП Витоша е без подпис, което е видно от регистъра (http://pu-vitosha.com/wp-content/uploads/2015/10/Registar_otg.stanovishata-APUV-28.10.2015.pdf), е обоснован въз основа на Закона за защита на личните данни, в сила от 01.01.2002 г., Обн. ДВ. бр.1 от 4 Януари 2002г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 15 Февруари 2013г., и Закон за гражданската регистрация, Обн. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.55 от 21 Юли 2015 г. И двата посочени нормативни акта нямат отношение към прилагането на чл. 14 от Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии, още повече, че моето становище е прието по законоустановения ред и имам входящ номер от възложителя – Дирекция на Природен парк Витоша (вх. № ………………………….).
 

С оглед на гореизложеното, считам, че изпълнителят – фирма „Пролес Инженеринг“ ООД не е изпълнил изискването на чл. 14 от Наредбата и да ми предостави мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки на внесеното от мен становище.
 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,
 

Въз основа на горепосочените аргументи настоявам проектът за План за управление на Природен парк „Витоша“ за периода 2015-2024 г., изготвен от „Пролес инженеринг“ ООД, да не бъде разглеждан, защото считам, че е нарушен редът за приемане, съгласно Наредбата за разработване на планове за управление на защитени територии и изпълнителят да бъде задължен да разгледа и отговори на внесеното от мен становище.

Дата:……………

 

С уважение,

/……………………………./

 

Прилагам:

  1. Копие от Становището ми по проекта за План за управление на ПП Витоша до Директора на Природен парк Витоша.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *