Природен парк Рилски манастир

DSCF8881_ps

През 1992 г. е обявен народен парк „Рила“, като всички гори и земи са изключителна държавна собственост и е забранено стопанското им ползване. Впоследствие след приемането на Закона за защитените територии на 11.11.1998 г. – категорията „народен парк“ отпада и се въвеждат две нови категории – „национален парк“ и „природен парк“. На 15.10.1999 г. народният парк „Рила“ е прекатегоризиран в национален парк.

През 1998 г. Рилската Света Обител (Българска православна църква) заявява пред Поземлена комисия гр.Рила желание да възстанови собствеността си върху горите и земите, на базата на хрисовул от 1378 г. на цар Иван Шишман.

На 26.06.2000 г. съгласно изменение на Закона за защитените територии частта от националния парк, която попада във водосборите на р. Рилска и р. Илийна, се прекатегоризира в природен парк „Рилски манастир“ с обща площ около 25 000 ха. С прекатегоризацията се дава възможност да се промени собствеността в парка, но се запазват ограниченията, които важат за национален парк (чл.21 от ЗЗТ).

През 2003 година е внесен за одобрение в Министерство на околната среда и водите План за управление на Природен парк „Рилски манастир“. До 2009 г. Планът е обжалван от Рилската Света Обител. След извършена актуализация на 12.03.2010 г. Планът е официално одобрен и е валиден до 2020 г.

Природен парк „Рилски манастир“ е една от защитените територии в България, която се отличава с най-голямо биоразнообразие. Паркът съхранява 85 различни типа местообитания, като 22 от тях са европейски застрашени или изискват специфични мерки за защита. Изключително ценни за парка са буковите, дъбово-габъровите, смесените гори върху сипеи и стръмни склонове; иглолистните гори. Тези гори представляват естествени убежища за европейския вълк и кафявата мечка, червеногушата мухоловка, осояда, средния пъстър и белогръбия кълвач, врабчовата и пернатоногата кукумявка, глухаря и други редки видове.

Още информация за Природен парк „Рилски манастир“ може да намерите тук.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *