Природосъобразни мерки срещу наводненията

VodiЗаливните зони се наводняват. Затова се наричат заливни зони. Този иначе очевиден факт доста безрасъдно се пренебрегва от урбанистите и ние все повече строим в зони с висок риск от наводнения. Причината е ясна – без вода не можем. Водата е необходима за всички човешки дейности –   земеделие,  производството, воден транспорт и т.н. Пренебрегването на природните закони, обаче, може да доведе до тежки последици, свидетели на които бяхме през изминалото лято на целите Балкани – наводнени крайбрежни и крайречни населени места. Това води до успешни или неуспешни опити да „опитомим“  водата като методите са разнообразни и с различна степен на ефективност – изправяне и бетониране на реки, изградаждане на диги, язовири и други сложни и не толкова сложни инженерни решения  за контролиране на риска. Истинате е, че съществуват (и винаги са съществували) множество природосъобразни мерки, които могат да ни помогнат да смекчим и дори премахнем опасността от наводнения. За тях  разказа вчера Венцислав Василев от българския клон на Регионалния екологичен център за Централна и Източна Европа.

Естествените решения

Само част от естествените решения срещу наводнения включват оставянето на повече място за реките. Причината е, че корекциите на реките – изправянето им, изграждането на канали и др. обикновено скъсява пътя на водатаи  доувеличава скоростта на приливните вълни. Освен това, естествените речни корита имат голям буферен капацитет, който може да поеме големи количества вода. Където корекциите все пак са се случали, е възможно да се възстаноявят речните корита и крайречните заливни зони, за да могат те да изпълняват естествените си функции. Предпазването от наводнения е и вид екосистемна услуга, която ние често пренебрегваме. Други природосъобразни мерки за естествено водосдържане могат да бъдат запазването или саденето на естествената растителност, която има брегоукрепваща функция. Това може да са гори от елша или бяла върбва, които имат брегоукрепваща функция и намаляват ерозията на реките. Горите пък смекчават пика на оттока. Така при интернзивни дъждове водата се оттича по-бавно по гористи склонове, като задържа значителна част от водната маса. И обратно –водата се оттича бързо и безпрепятствено по голи и обезлесени склонове.

Vodi2

Причините за наводненията

Накратко причините  за наводненията се делят на природни и тези, причинени от човека. Към природните спадат интензивните валежи, снеготопене, реки с естествен пороен режим, повишено морско ниво. Антропогенните фактори за наводненията включват строителството в зони с висок риск от наводнения, неподдържането и неправилната екплоатация на язовирни стени и други съоръжения, обезлесяването, корекциите на реките и др. Климатичните промени също са фактор,който все повече ще трябвя да се взима предид, когато става дума за наводнения.  Причината е, че вече се наблюдават тенденции на интезификация на водните цикли, увеличава се също така честотата на екстремните явления.

Наводненията и биоразнообразието

Наводненията са част от природата. Водните и крайречните организмни не само че са адаптирани към промените на водното ниво, но и в накои случаи наводненията са необходими за нормалното развитие на влаголюбивите видове и поддържането на местообитанията в добро състояние.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *