Програмите и проектите в Плана за управление на Пирин

Bansko 230В Плановете за управление са включени програми и проекти, които са  пряко свързани с целите на парка. Предложените списъци от програми, проекти и конкретни задачи трябва да допълват зонирането като средства за постигане целите на управлението. Oписаните в документа програми и проекти дават насока на дейностите в парка през десет годишния период, за който той се изготвя. Предложените програми и проекти са групирани в различни направления в съответствие с идентифицираните генерални цели. Във всяко от направленията са посочени приоритетни сфери на действие, оформени в Плана като програми.

Един от големите пропуским които ние виждаме в разработения от Пролес проект за План за управление е, че програмите и проекти (с малки излючения) нямат обвързаност с проблемите, които трябва да се решат и са описани в част 1 и 2 на плана. Например проект „Планиране и изграждане на адекватна система за опазване и управление от екипа на Парковата администрация на НП „Пирин“, която да осигури съхранението на природното наследство за бъдещите поколения.“ не е ясно какъв проблем ще реши и по какъв начин.

Има предвидени проекти, свързани с инвестиционни намерения и научни проучвания. Имаме сериозни опасения, че част от тези проекти може да обслужват частни интереси под формата на нерегламентирана държавна помощ, например „Специализиран Подробен устройствен план на Зона за туризъм“.

Програмите и проектите са групирани по цели в съответсвие с изискванията на Закона за защитените територии, според който националните паркове се управляват, за да :

  1. поддържат разнообразието на екосистемите и защита на дивата природа;
  2. опазват и поддържат биологичното разнообразие в екосистемите;
  3. предоставят възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности;
  4. създават предпоставки за развитието на туризъм, екологосъобразен поминък на населението и други дейности.

Програмите и проектите се определят и на основата на съществуващата вече информация за заплахи и ограниченията за постигане на управленските цели. Такива могат да бъдат например нарушаване на определените режими в зоните – води до ерозия и нарушаване на естествения характер на екосистеми и протичащите в тях сукцесионни процеси, прекомерно натоварване на определе ни  местата за спорт и отдих, неправилно ползване на ресурси и много други. 

Има ясно определени от изследванията проблеми, на които не се дава решение сега (в режимите на плана – част 3), а се отлагат за неопределено време (в част 4 – проекти). Например прекомерната паша на определени места води до замърсяване на планинските езера. Тя не се ограничава с режим, а се предлага разработване на нов проект «Проучване на еутрофикацията на глациалните езера в парка в резултат от пашата на домашни животни в близост до тях“.

Програмите и проектите трябва да гарантират развитието на парка в съответствие с предназначението му, в неговата цялост и на отделни негови зони.

В „Програма 1: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН“ вместо да се планират природозащитни мерки на територията на целия парк се планират „устройствени и инвестиционни проекти“.

Всеки включен в програмите проект трябва да има задължително наименование, цел и обект на прилагане, очакван резултат, метод, изпълнител и срок. При започване на даден проект се определя и съответния експерт от дирекцията на парка, който участва в дългосрочните мониторингови програми и следи постигането на целите на проекта. Всички посочени данни са основа за изготвяне на подробни задания за проектите, след осигуряване на необходимото финансиране

На този етап от проекта за План за управеление  на Пирин, Пролес – фирмата изготвяща документа предлага за изпълнение през периода 2015-2015 предлага следните програми и проекти: 

Програма I: Съхраняване на Парка като обект на Световното природно наследство към Конвенцията за опазване на Световното културно и природно наследство на ЮНЕСКО – ООН. т. Програма II: Опазване на представителни за РБългария и за Европа типове природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове.

Програма III: Опазване на естествения характер на екосистемите в резерватите и в други територии с потенциал на резерватни.

Програма IV: Усъвършенстване на управлението на посетителите в НП „Пирин“, осигуряващо антропогенно въздействие в съответствие с поемната способност на екосистемите.

Програма V: Подобряване и оптимизиране на условията за туризъм, спорт и рекреация и информационното осигуряване на туристическата инфраструктура в парка.

Програма VI: Осигуряване на приходи за местните общности в резултат на възможностите и предимствата на Националния парк.

Програма VII: Научни изследвания и Комплексен мониторинг.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *