Процедура за подаване на становище към Плана за управление на парк Пирин

КАК СЕ ПОДАВА СТАНОВИЩЕ ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК

website

 

Какво изисква законът?

Обществените обсъждания се организират от изпълнителите, които:

  1. обявяват в един централен вестник и чрез местни средства за масово осведомяване най-малко 20 ни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните;
  2. поставят съобщения на видно място в съответните общини в същия срок;
  3. уведомяват писмено заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институции в същия срок.

 

Изпълнителите:

  1. представят на общественото обсъждане проекта на план за управление и водят протокол за изразените становища, бележки и препоръки;
  2. отразяват в проекта целесъобразните бележки и препоръки;
  3. изготвят мотивирана справка за неотразените бележки и препоръки и уведомяват за това съответните лица в едномесечен срок от общественото обсъждане;
  4. прилагат протокола от общественото обсъждане и справката за неотразените бележки към проекта;
  5. изпращат копия от протокола и справката в Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ в едномесечен срок от общественото обсъждане. Лицата, чиито забележки не са отразени, могат да възразят писмено пред министъра на околната среда и водите, който в едномесечен срок се произнася окончателно по целесъобразността на неотразените бележки и уведомява за това съответните лица, възложителя и изпълнителя. Изпълнителят се съобразява със становището на МОСВ.

МОСВ може в едномесечен срок от внасянето да възложи рецензиране на проекта или на отделни негови части.

В 3-месечен срок от внасянето на проект на план за управление МОСВ организира разглеждането му на заседание на Висшия експертен екологичен съвет (ВЕЕС).

На заседанието на ВЕЕС проектът на план за управление се представя от изпълнителя и въз основа на представените рецензии, писмени становища и обсъждания съветът взима решение за внасяне на проекта в Министерски съвет за приемане или връщане на проекта за преработване.

Проектът на плана за управление се приема от Министерски съвет с решение, което се обнародва в „Държавен вестник“.

 

Какво трябва да знаем, когато разглеждаме плана и подготвяме становище?

 

  1. Планът за управление не е технически проект. Той дава основните насоки за развитие на националния парк през следващите 10 години и всички бъдещи действия трябва да отговарят на поставените в него изисквания и насоки.
  2. Ако не сме чели целия документ, е трудно да направим обосновано становище. В случай, че не сме съгласни с някои точки от плана, следва да дадем точна и ясна обосновка и препоръка/мнение, как точно да бъде направена промяната.

 

ВНИМАНИЕ! Частите на плана са логически свързани и всяка промяна трябва да се отрази във всяка от неговите пет части, като се отчита влиянието ѝ върху останалите компоненти. /Например: правите предложение за промени в биологичната характеристика и оценки – паралелно трябва да се прецени, какъв ще бъде социално-икономическият ефект, ще се промени ли оценката, очакваният резултат в проектите и т.н./

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *