Работна среща за режимите, целите и нормите при актуализацията на План за управление на Национален парк „Рила“

Сн: Андрей Ралев

Сн: Андрей Ралев

В началото на седмицата в Благоевград се проведе трета поредна работна среща по изготвяне на Актуализирания план на Национален Парк „Рила“. На двудневната среща бяха обсъдени нормите, режимите, целите както при актуализацията на плана на Националния парк Рила, така и тези при разработването на План за управление на резерват „Риломанастирска гора”. На работната срещата присъстваха експерти от Дирекцията на национален парк рила „Рила“, ДЗЗД „Рила Консултанти“ (които изготвят актуализацията на плана) и членове на консултативния съвет към парка, представители на СДП „Балкани“, Прозрачни планини, Българска фондация Биоразнообразие, Рибарско сдружение „Балканка“- Благоевград, както и представители на Агенция за Регионално развитие на Рила.

Цели и ограничения
Експерти от екипа, изготвящ плана представиха дългосрочните цели и ограничения, които до голяма степен припокриват тези в настоящия план. Част от дългосрочните цели включват изграждане на връзка между резерватните зони, съхраняване на ландшафта, ограничаване на негативното въздействие върху природата, подходящи възможности за посетителите, без негативно влияние върху парка, дългосрочен мониторинг и изследователска програма във връзка с туризма и въздейстивто му върху природата,осигуряване на подкрепа от местното население (отговорности и ползи), координация на местните власти и другите участници, привличане на повече туристи в ниските и периферни зони; икономически ползи за местните власти и др. Очаква се скоро да бъдат разписани и по-конкретни, краткосрочните цели.

Предвижданите пет зони в НП Рила. Сн: Андрей Ралев

Предвижданите пет зони в НП Рила. Сн: Андрей Ралев

Зониране

По време на срещата бяха представени и предложенията за зониране към актуализирания в момента план. Предвижда се запазването на пет обособени зони, които се прирокриват с тези от предишния План за управление. Екипът, предложил петте зони аргументира запазването на сегашното зониране с това, че няма основания и тенденции за промяна на площите им, но остава отворен за нови предложение (дива коза, глухар, др.).
Петте зони са:
Зона Резерват, която включва граници на четирите резерватни територии от 16 000 ха (20% от площта на парка), предимно гори, които са и най-ценните горски системи
Зона Ограничено Човешко Въздействие: тук се предвижда смекчаване на човешкото въздействие около резервати Скакавица, Парангалица, Ибър, Централен Рилски. Като отделна подзона се разглежда районът на Седемте рилски езера, който въпреки че не е в зона туризъм и е най-натоварен
Зона Туризъм за пешеходен туризъм, специализиран (ледено катерене, скално, вело, др.)
Зона Сгради и съоръжения включва хижи, заслони, бунгала, други сгради на парковата администрация, ски влекове, далекопроводии др.
Многофукнционална зона – дейности за стимулиране на местните общности, събиране и бране на билки, гъби, растения,паша, сенокос, дърва за огрев и др.

В числа:
По време на работната среща бяха представени и редица количествени данни за дейностите в парка. Трябва да се отбележи, че на този етап екипът, разработващ плана не предвижда увеличение на легловата база. Според изчислението на експерти, базата се се ползва на 10%, като най-голямо е натоварването и заетостта в района на около Рилските езера-20-25%. Данните сочат, че на територията на национален парк рила се на1578 души леглова база в общо 17 хижи и 5 заслона. Планът предвижда още увеличение на добива на дървесина от 6 200 000 кубика дървесина до приблизително 10 000 000 кубика. Експертите не отчитат намаляване на запас от даден животински вид.;

По време на дискусията и представянето възникнаха много въпроси относно контролирането на екстремните зимни спортове на територията на парка, целогодишния пешеходен туризъм и обособените маршрути; провеждането и контролирането на пашата; достъп с МПС; безпокойство на животински видове и др. Бяха предложение идеи за отпадане или преформулиране на част от забраните, за да бъдат по-ясни и разбираеми.

Следващата, четвърта поред работна среща ще се проведе на 03-04 август отново в Благоевград. На него ще бъдат представени и обсъдени програми, мерки и проекти, както и самите зони.

Текст: Андрей Ралев/Магдалена Кирчева

2 comments

  • Вера Петканчин

    Интересно ми е обсъжда ли се въобще въпросът със състоянието на Седемте езера – някакви данни от мониторинг представят ли се? В крайна сметка това е очевадно най-натоварената територия от парка. Да не говорим, че една трета от лифта до Езерата най-незаконно продължава да стои като цирей в територията на Парка… Но това надали е било предмет на обсъждане – все пак въпросът е твърде неудобен.

    • Андрей Ралев

      Не е проучвано специално състоянието на циркуса на Седемте езера. Съответно и никакви ограничения не са предложени, освен за дъновистите.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *