Сагата с наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии или какво се случи с нашите становища

12065824_10207461478036794_6743964569641650766_nВ периода 2013-2016 г., ние от Прозрачни планини взехме активно участие в планиране на управлението и опазването на горите в Югозападна България. Нашата работа допринесе за ускоряването на процеса по разработване на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, която се пишеше в продължение на 4 години. За разработването ѝ се смениха две работни групи и се създадоха два варианта, които не гарантират устойчивото ползване и опазване на едно от най-ценните природни богатства на страната ни – гората.

По време на разработването на Наредбата ние от Прозрачни планини с помощта на експерти-лесовъди изпратихме три становища за подобряване на наредбата. Нашите искания бяха насочени в четири направления: планиране на сечите в горите, инвентаризация на горските територии, осъществяване на адекватен контрол на планирането и инвентаризацията и участие на гражданите в обществените обсъждания на инвентаризираните гори и областните планове за управление на защитените територии.

gora

Кои от нашите предложения бяха приети и кои не?

Планиране на сечите в горските територии

 • Прието: да не се планират санитарни сечи, а те да се осъществяват само при възникнало нарушение (като фитосанитарни проблеми напр. насекомни каламитети) и при случаи установени от специалисти
 • Прието: да се отчита природозащитното състояние на горските територии, които попадат в НАТУРА 2000 мрежата

Инвентаризация в горските територии

 • Прието: разграничаване на инвентаризация и планиране в държавните гори
 • Неприето: да се събират данни за оценка на природозащитното състояние на засегнатите природни местообитания (НАТУРА 2000) и горските видове
 • Неприето: да се премине към постоянни граници на насажденията, които да не се променят при ново лесоустройство; да се създават досиета на подотделите, тъй като натрупаната информация е много важна за бъдещите планирания
 • Неприето: обособяването на стопански класове да се прави по време на планиране, а не по време на инвентаризация

Контрол на планирането и инвентаризацията

 • Прието: преди да се приеме един горскостопански план (10 г.) да се прави проверка на терен, за да се избегнат груби грешки при таксацията (големина, височина, качество на дървесината)
 • Неприето: на всеки 5 г. да се прави надзор на изпълнението на горскостопанска план/програма
 • Неприето: при приемане на инвентаризацията да бъде назначена независима контролна комисия с различни представители, които да имат отношение към процеса

Обществени обсъждания

 • Прието: заданията за инвентаризацията и горско планиране да бъдат подлагани на обществено обсъждане преди тяхното приемане
 • Прието отчасти: ОПРГТ да са открити за участие от всички заинтересовани страни – при изготвяне на заданието за инвентаризация имат право на участие само заинтересовани лица и ведомства в експертен съвет, но не и граждани

Инвентаризация на горите е процесът, при който периодично се установява състоянието на горите в страната с пробни площи и самолетни снимки. Основните задачи на инвентаризацията на горските територии са да създаде актуална база данни за горските територии и ресурси; да изработи горскостопанска карта; и да извърши организация на горската територия. Инвентаризацията цели да подпомогне процеса на вземане на решения и планирането на средствата за управление и изпълнение на стратегическите документи, свързани с горите.

Планиране в горските територии  е постигане на устойчиво ползване и възпроизводство на горските ресурси и функции, така, че да се гарантира опазването на биологичното разнообразие.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *