Становище на инициатива „ПРОЗРАЧНИ ПЛАНИНИ“ и Сдружение за дива природа „БАЛКАНИ“ във връзка с разработването на План за управление на Природен парк „Витоша“ (2015-2024)

Становище на Прозрачни планиниУважаема г-жо Петрова,

Витоша не е един обикновен природен парк. Това е първият парк на Балканския полуостров, 1934 година обявен като „национален“. При приемането на Закона за защитените територии няколко гласа в Народното събрание не достигат (при прегласуване), за да бъде обявена планината за национален парк (Приложение 1 към настоящото становище). Паркът е най-посещаваният туристически обект в България. Близостта до гр.София обуславя острата нужда от запазване на природата за бъдещите поколения. Поради тези причини считаме, че е абсолютно недопустимо да се отслабват режимите на Парка, каквото е предложение на Изпълнителя. Напротив, нормите и режимите в ПП „Витоша“ следва да са аналогични на тези за трите ни национални парка.

Следват нашите предложения по различните части на проекта за План за управление на Природен парк „Витоша“ 2015-2024:

 

По отношение постигане на благоприятно природозащитно състояние на вълка (Canis lupus) в защитена зона „Витоша“

Вълкът е приоритетен вид за опазване съгласно Приложение 2 на Закона за биологичното разнообразие. Във всяка една защитена зона, в която е предмет на опазване, следва да се постигне благоприятно природозащитно състояние. Природен парк „Витоша“ има същите граници като защитената зона със същото име. Следователно цел на Плана за управление трябва да е БПС на вълка.

На стр.257, 259, 359, 405 и 430 се споменава, че вълкът има прекалено висок „запас“. Спомената е даже мярка „извършване на подборен и селекционен отстрел за нормализиране на запасите от вълк и дива свиня“. Тези твърдения не са научно обосновани. Изследванията на СДП Балкани показват, че на Витоша вълкът не е в добро състояние и следва да се приложат мерки за подобряване на популациите му. Освен това той нанася много по-малки щети от скитащите кучета. Молим да предвидите проекти за изследване и подобряване състоянието на вълка в част 4.

 

ЧАСТ 3.1. Зониране и функционално предназначение на зоните

 1. Предлагаме да се запази настоящото зониране на Природен парк „Витоша“. Считаме, че няма основание за промяна на зонирането. Предложената промяна е нецелесъобразна и незаконосъобразна.
 2. 2. Предложените имена на новите зони са невъзможни за произнасяне и запомняне, например „Зона за опазване на приоритетни природни местообитания и местообитания формиращи характерни скални и геоложки образувания, речни местообитания и местообитания на консервационно значими видове“. Това ще затрудни управлението на територията и ще създаде объркване сред посетителите.

 

 1. 3. Предложените територии за включване в новите зони не съответстват на изследванията на биоразнообразието в досегашни разработки на ДПП Витоша и изследванията, описани в Част 1 на плана и приложените карти. Молим за отговор защо:

а) Около половината от зоните с важна значимост за херпетофауната попадат в предложените зони III и IV.

б) Две от трите места, където е реинтродуциран Parnassius apollo, както и всички описани находища на Maculinea arion и M. nausithous попадат в зона III.

в) 100% от находищата на пернатоногата кукумявка (Aegolius funereus) попадат в предложената зона IV. Природен парк „Витоша“ е едно от най-важните места за опазване на вида в България. Почти всички описани важни места за редки видове кълвачи също попадат в тази зона. Същото важи за последното находище на глухаря (Tetrao urogallus) в парка, което ще направи невъзможно възстановяването на вида. Обитаемо гнездо на сокол скитник (Falco peregrinus) в поречието на Боянска река също попада в зона IV.

г) Около 1/3 от подходящите места за дива коза попадат в зона IV.

 

 1. 4. 3/4 от границите на двата резервата на Витоша нямат зона за ограничаване на човешкото въздействие или подобна на нея, която да служи за буфер от антропогенния натиск, строителството и сечите. Следва около резерватите да се обособят такива зони.

 

 1. Голяма част от Санитарно-охранителните зони за питейни води за гр.София и гр.Перник попадат в предложената зона IV. Всички санитарно-охранителни зони трябва да са в зона за ограничаване на човешкото въздействие или подобна на нея.

 

 1. Не става ясно каква част от местообитанията от Приложение 1 на Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България попадат в кои от предложените нови зони. Тази информация е ключова за планиране на зонирането на парка. Молим да ни предоставите тази информация.

 

ЧАСТ 3.2. Режими и норми

За територията на целия парк следва да се формулират следните забрани:

 1. Строителство, освен на:
 • туристически заслони,
 • водохващания за питейни нужди,
 • пречиствателни съоръжения,
 • сгради и съоръжения на Дирекцията на Природния парк и на Планинската спасителна служба,
 • места за отдих и беседки,
 • палаткови лагери,
 • подземни комуникации,
 • ремонт на съществуващите сгради и пътища,
 • ремонт на съществуващите спортни и други съоръжения, без промяна на предназначението,
 • модернизация на съществуващите въжени линии в съществуващите просеки без разширяване на просеките с повече от 25%.

Предложената забрана е обоснована от нуждата да се запази природата на Витоша в състояние подобно на националните ни паркове, каквото е желанието на по-голямата част от гражданите в прилежащите територии.

Забрана номер 29, предложена от Изпълнителя, включва само строителството на нови хотели и вилни сгради, но позволява съгласно Закона за туризма строителството на: мотели, апартаментни туристически селища, туристически селища, семейни хотели, хостели, пансиони, почивни станции, къщи за гости, бунгала, къмпинги, ресторанти, заведения за бързо хранене, питейни заведения, СПА комплекси и много други места за настаняване, както и всички други сгради и съоръжения, регулирани в други закони.

 1. Всякакви сечи с изключение на сечи в горските култури, за отстраняване на опасни дървета край пътеки, пътища и сгради, при потушаване на пожари и при каламитет на вредители в смърчовите гори.

За следващите 10 години на действие на Плана не считаме, че има нужда да се извършват сечи в местообитания от Приложение 1 на ЗБР.

 1. Всякакви дейности, източник на шумово замърсяване над 45 децибела, създаващо пречки за пълноценен отдих или нарушаващо нормалните условия в местообитанията на животинските видове, срещащи се в територията на парка.
 2. Паша на домашни животни извън определените за това места.

Тези места следва да се определят в плана

 1. Поставяне на информационни и насочващи табели или маркиране на пътеки, освен от ДПП Витоша.
 2. Производствени дейности, с изключение на поддържащи и възстановителни дейности в горите.
 3. Нарушаване на естественото състояние на водни площи, водни течения, техните брегове и прилежащи територии
 4. Движението на МПС извън пътищата от националната мрежа, освен при спасителни акции, изпълнение на неотложни дейности в горите, изпълнение на служебните задължения на служители на ДПП „Витоша“, МВР, МО и за обслужване на съществуващи обекти на територията на парка и извършване на поддържащи и възстановителни дейности в горите.
 5. Строителство на бентове и други хидротехнически съоръжения
 6. Изкуствено осветление на ски писти и съоръжения, с изключение на изкуствено осветление на ски писта Лале 1.

 

ЧАСТ 4.3. Проекти

Да се допълни списъка с проекти с:

 • Проект за трансформиране на горски култури в близки до типичните за местообитанието гори

 

 

С УВАЖЕНИЕ,

Инициативата “Прозрачни планини”

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *