Старите гори – ще успеем ли да ги защитим?

снимка Васил Тодев

снимка Васил Тодев

През последните години се акцентира на опазването на горите във фаза на старост, тъй като голяма част от горските обитатели в България ги има именно заради старите гори. Това е така, защото тези гори се характеризират с разнообразна структура на дървостоя и наличие на мъртви и стари дървета. Поради важното значение на тези гори за съхраняването на биоразнообразието и на представителни екосиситеми, които са добре адаптирани към природните нарушения, следва да се отделят тези гори и да не се провеждат лесовъдски мероприятия в тях.

През 2015 година съгласно европейските изисквания и Системата от режими за устойчиво управление на горите в НАТУРА 2000 Изпълнителната агенция по горите изиска от Държавните предприятия да определят 10 % площи горски местообитания в НАТУРА 2000 за осигуряване на Гори във фаза на старост. Тези предложения трябва да бъдат адаптирани в горскостопанските планове и карти.

Ние от Прозрачни планини заедно с Асоциация на парковете в България, БФБ и WWF България приветствахме предприетата инициатива на Изпълнителната агенция по горите за уточняване на зоните с 10% гори във фаза на старост в европейската екологична мрежа Натура 2000, тъй като този процес е от изключителна важност за устойчивото стопанисване и управление на горите в България. Затова ние предложихме помощта си на всички горски стопанства в Югозападна България за определяне на потенциални гори във фаза на старост (ГФС) с помощта на ГИС експерт, чрез изпращане на писма. За съжаление само три от стопанствата проявиха интерес за определяне на тези гори. Но, за да запазим тези вековни гори за бъдещите поколения, ние от Прозрачни планини ще настояваме те да бъдат включени в бъдещите Областни планове за развитие на горските територии (ОПРГТ) на областите София, Пловдив Пазарджик, Перник, Благоевград, Смолян, Кюстендил, София – област като гори със защитна функция и ще претендираме за тяхната човешка ненамеса.

 

снимка Васил Тодев

снимка Васил Тодев

След приемането на Наредбата за инвентаризация и планиране в горските територии, през идните няколко месеца предстои разработването на ОПРГТ за всички области. Какво е ОПРГТ може да научите тук. През март 2016 г. от Прозрачни планини ще организираме публично събите, което ще представи на гражданите особеностите на ОПРГТ и възможността за участие в изготвянето на тези документи. По този начин всеки заинтересован от опазването на гората близо до населеното си място, ще може да научи как да направи това коректно и в срок.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *