„Там, на реката” и Плановете за управление на речните басейни

pool_rayon_zapad_belomorie

Плановете за управление на речните басейни се изготвят за четирите района на страната – Дунавски , Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район

През март месец започнахме нова акция „Там, на реката“ за набиране на предложения за места за отдих и спорт по поречието на реките в цялата страна. Според Европейските директиви водните дирекции към екоминистестерството трябваше да определят защитени речни участъци (част, от които са и местата за отдих и спорт) още през 2010 година като част от плановете за управление на речните басейни. Пет години по-късно информация и карти на местата за отдих и спорт по поречието на реките в България все още не съществува, а басейновите дирекции не посочиха нито една река като важна и защитена за рибари, къмпингари, туристи или практикуващи водни спортове. През 2015-2106 г. тези планове се ревизират, затова е изключително важно през този период защитените речни участъци да бъдат включените в бъдещите Планове за управление на речните басейни. Какво, обаче,  представляват тези планове?

Плановете за управление на речните басейни (ПУРБ) са основен инструмент за управление  на водите на ниво речни басейни. Документите   се изготвят за четирите района на страната – Дунавски , Черноморски, Източнобеломорски и Западнобеломорски район.  Те важат за период от шест години и от влизането им в сила се превръщат в задължителен документ за всички – местната  власт, индустриални предприятия обществеността,  бизнеса и други водоползватели. Документите се разработват от съответната  басейновa дирекция във всеки един от районите.

В съответните водни региони плановете се пишат и периодично се актуализират заради изискването по българския Закон за водите и европейската Рамковата директива за водите. Целта и на двата водещи водни документа е предотвратяване влошаването на статуса на всички води и постигане на по-добро състояние.  От тях произлизат задачите, които Плановете за управление на речните басейни трябва да изпълнят. Само част от основните им цели са оптимизиране управлението на водите, устойчивото ползване на водните ресурси и постигане добро състояние на всички води.

Какви са ключовите функции на плановете:

  • Определят актуалното състояние на водните тела, повърхностните и подземните води и на свързаните с тях екосистеми;
  • Формират  целите за опазване на околната среда;
  • Разработват  нови мониторингови системи за актуализация на данните и контрол;
  • Определят различните зони за защита на водите – зони за защита на води за консумация от човека, зони за защита на води за къпане, зони за опазване на биологични видове, като зони по Натура 2000, защитени територии и др., свързани с води;
  • Анализират натоварването от човешка дейност и се прави оценка на въздействието върху водите и свързаните с тях екосистеми;
  • Подготвят програми от мерки за постигане на добро състояние на повърхностните и подземните води и зоните за защита на водите.

Следващите планове за управление ще важат за периода 2016-2022 година. Работата по плановете в момента е на етап обществено обсъждане на Междинния преглед на значимите проблеми в управлението на водите по места.

Вие също може да се включите в дискусията за водите на платформата на Прозрачни планини: http://prozrachniplanini.org/discussion/view/50/146

Източници: МОСВ, Дирекция управление на водите:  http://www.moew.government.bg/?show

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *