Услуги от природата – кои са те?

снимка, Димитър Беров

снимка, Димитър Беров

В средата на септември 2014 г. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) публикува доклад, който не отчита нарушени екосистеми и не констатира загуби на биоразнообразие в националните паркове в страната (Рила, Пирин и Стара Планина). Въпреки констатациите на екоминитерството, от редица природозащитни организации сигнализират за случаи на влошаване на състоянието на екосистемите и техните услуги през последните няколко години. Такъв пример са изключително чувстителните екосистеми в района на Седемте рилски езера. Причина за влошеното им състояние послените няколко години е увеличеният поток от посетители след изграждането на лифт до едноименната хижа. Преди време пък ски зоните над градовете Банско и Добринище на територията на национален парк Пирин бяха изключени като обекти на световното природно наследство на Юнеско и сполучиха статут на буферни зони по смисъла на Конвенцията. С това решение ЮНЕСКО за пръв път прие, че строителството на ски зони там сериозно е увредило екосистеми в тези райони, които са части от световното природно наследство в Пирин планина. Въпросните екосистеми, освен че предлагат изключително важни културни екосистемни услуги заради възможностите за рекреационни дейности и туризъм, предоставят и още редица важни услуги, които често се пренебрегват. Тук ще разгледаме по-подробно какво представляват екосистемните услуги и защо е толкова важно да ги познаваме и опазваме екосистемите, които предоставят тези услуги.

 

Какво представляват екосистемните услуги?

Накратко екосистемните услуги са естествени процеси, които природата ни предоставя. Често биоразнообразието и заобикалящите ни екосистеми се приемат за даденост, хората всъщност извличат от тях преки или косвени ползи под една или друга форма. Малка част от ползите включват чиста вода, генетични ресурси, отдих, защита срещу наводнения, кръговрат на хранителните вещества и регулиране на климата, опрашване, формиране на почви и улавяне на въглероден диоксид. Следователно екосистемните услуги са ключови за поддържане на живота и  допринасят за здравето и сигурността на човека. Без тях е немислим и икономическият растеж. Въпреки значителните ползи от тях, състоянието на екосистемите в световен мащаб се влошава, а биоразнообразието намалява с ускорени темпове.

 

Примери за екосистеми услуги

Реките и влажните зони, например, улавят пясъка и калта и пречистват водата. Същите тези влажни зони складират, регулират и подхранват откритите и подземните водни запаси. Това са съвсем естествени природни процеси, които обаче могат да се разглеждат като услуга към хората, които след това пият или използват тази чиста вода, или към пречиствателните предприятия, за които остава по-малко работа. Други катергории екосистемни улуги включват:

Категоризация на екосистемните улуги ( според „Оценка на екосистемите за хилядолетието“, MEA 2005 г.)

Материални услуги вода, храна, дървесина, лекарства, генетични материали и др.
Регулаторни пречистването на водата, почвата, въздуха, регулиране на климата, опрашване и др.
Поддържащи почвообразуването или кръговрата на веществата и др.
Културни рекреационни дейности, туризъм и др.

 

Успешни примери
Оценката на екосистемите доказа своята легитимност и на практика. Подходящ пример е използването на екосистемните услуги и заплащането за тях при решаване на проблема с водоснабдяването на гр. Ню Йорк. Към края 1980 г. градската управа на мегаполиса се изправя пред заплаха за общественото здраве и възможност от значително увеличение на разходите за пречистване на питейната вода на града. Главната причина за това е влошаване на качеството на водата заради замърсяването с пестициди и органични отпадъци заради интензивната форма на земеделие на територията на планиския район Катскил (Catskill), откъдето черпи вода многомилионния град. Тогава специалисти оценяват раходите за изграждане на пречиствателно съоръжение на  4 млрд. долара и  допълнителни 200 млн. долара годишно за поддръжака и работа на съоръжението. Вместо това през 1998 г. администрацията на града изчислява, че  с инвестицията за възстановяването и опазването на водосборния район, те биха могли да спестят много пари на данъкоплатците, като избегнат изграждането на скъпи пречиствателни системи. Управата на града тогава решава да инвестира и закупува земя по поречието на най-голямата река на територията на Катскил. Освен това по прокета се компенсират фермерите за наложените ограничения при ползването на земята им. Реално управата решава да заплати за услугите, който екосистемите предоставят, като подобри качеството им в района на водосбора. За целта експертите създават специален т. нар. план “Whole Farm Planning“, който  включва бизнес стратегия за развитието на фермите в района чрез въвеждане на природосъобразни и щадящи практики и намаляване и контролиране на замърсяването от земеделски източници.  Това се случва с активната подкрепа на местните фермери, които оказват съпротива в началото на проекта, но в крайна сметка 95% от тях се включват в проекта. В резулат от взетите мерки:

  • Замърсяването от земеделските стопанства намалява с от 75% до 80%;
  • Качеството на питейна вода на града е запазена и подобрена;
  • На управата на града са спестени милиарди за скъпо пречистване на питейна вода;
  • Програмата се изплаща много пъти чрез много спестявания на разходи;
  • Стабилизиране на водните тарифи, което предоставя сериозни ползи за домакинствата с ниски доходи

 

Малко предистория

Ключов момент в налагането на концепцията за екосистемните услуги от научната общност се оказва едно изследване на група учени  в не толкова далечната 1997 г. В доклада за Стойността на световните екосистемни услуги и природен капитал (The value of the world’s ecosystem services and natural capital)  експертите дават парично изражение на екосистемните услугите, които човечеството ползва иначе безплатно. Toгава учените установяват, че общата стойност на екосистемните услуги е между 16 и 54 трилиона долара  годишно Това е колосална сума, сравнима със световния БВП продукт от 18 трилиона през 1997 г. Въпреки че оценката на екосистемните услуги е изключително сложен и спорен въпрос, тази приблизителна стойност провокира по-сериозно вниманието към функциите, видовете и начините на оценяване на  екосистемните услуги. Седем години по-късно проектът „Оценка на екосистемите за хилядолетието“ (Millennium Ecosystem Assessment) установява, че повече от една трета от подложените на оценка видове са пред изчезване, а според преценките 60 % от екосистемите на земята са се влошили през последните 50 години и това е оказало влияние на зависещите от тях екосистемни услуги.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *