Финландия – Земя на зеленото злато

IMG_1163

Сн: Нели Николова

Финландия е една от най-гъсто залесените страни в Европа. Около 3/4 от територията на страната е заета от гори. Това означава, че горската площ, собственост на един финландски жител, е четири хектара.

Значителен дял от територията на Финландия се намира на север от Арктическия кръг. Благодарение на Гълфстрийм, обаче, финландските гори растат дори и в най-северните части на страната независимо от суровия климат и каменистата почва. Във Финландия се срещат 30 дървесни видове, от които най-разпространени са бор, смърч и бреза.

Конкурентоспособното горско стопанство полага основите за икономическа и социална устойчивост. Горският сектор и свързаните с него индустрии са едни от най-значимите работодатели във Финландия. Делът на горския сектор за БВП е 7 %. Като се вземе предвид екологичната устойчивост и запазването на природните ценности, горите наистина са зелено злато за Финландия.

Горите като източници на благосъстояние

Почти всеки пети финландец произхожда от семейство, което притежава гора. Частното горско стопанство се практикува с дългосрочна перспектива, като се вземат предвид нуждите на бъдещите поколения. Структурните промени във финландското общество също се отразяват в горския сектор. В резултат на урбанизацията все повече собственици на гори не живеят вече в провинцията, а делът на пенсионерите и жените сред собствениците на гори се е увеличил. За собственика на гора във Финландия, гората е източник на работа и препитание, но също така възможност за докосване до дивата природа и рекреация.

През 50-те години на XX век почти половин милион финландци са работили в горите. Днес горският сектор все още е важен работодател, с около 200 000 души, работещи в горското стопанство, горската промишленост и сектори, тясно свързани с гората. Възможности за предприемачество са създадени, например при планирането, проектирането и професионалните услуги, така също и при производството на хартия.

IMG_1459

Сн: Нели Николова

Доброто управление на горите подобрява дървесните ресурси

Националните инвентаризации на горите във Финландия дават точна представа за управлението и устойчивото стопанисване на горите през последните 80 години. Годишният прираст на горите е 87 милиона кубически метра, от които 55 милиона кубически метра се използват в горската промишленост. Около 15 милиона кубически метра напускат горите под формата на горива, дърводобивни отпадъци или естествения отпад. Благодарение на доброто управление на горите във Финландия, прирастът е по-висок от добитата продукция. Всяка година около € 240 милиона финландски марки се използват за управлението и стопанисването на горите, като държавата допринася с около една четвърт от сумата, а остатъкът се осигурява от собствениците на гори. Държавата подпомага горски инвестиции, които не биха били пряко изгодни за частния собственик, но които се смятат за необходими за националната икономика и развитието на горския сектор като цяло. Дори държавата отделя финансова помощ за управление на младия дървостой и природата в горите.

Защита на биологичното разнообразие

Във Финландия екологичната устойчивост е гарантирана в защитени зони и горите със стопанско предназначение. Приблизително 12,5% от територията на Финландия е защитена, като 7,6 % от нея е горска територия и голяма част от нея се намира в Северна Финландия.

Първите защитени зони са установени преди около сто години. Спрямо общата територия на горите, зоната на строго защитените гори, които не могат да бъдат използвани за нуждите на лесовъдството, е с най-висок дял сред всички Европейски страни. Опазваните територии допринасят за защита на местообитанията на застрашени видове във вековни гори. Финландия провежда най-качествените изследвания върху биологичното разнообразие на горите, а резултатите се използват непрекъснато при запазването на биоразнообразието и съгласуването на различните ползвания в горите.

IMG_1121

Сн: Нели Николова

В горите със стопанска цел биоразнообразието е защитено чрез съхранение на ценни местообитания, като например малки горски територии с мочурища или горски поточета и техните околности. Изгниващи дървета и живи насаждения са оставени във всички сечища за разнообразяване на структурата на гората и с цел осигуряване храна и подслон за горски видове по пътя на нейното възобновяване.

METSO (Програма за биологичното разнообразие в горите на Южна Финландия) е подложила на тест ценни обекти, които не са защитени от закона. Собствениците на гори са имали право на компенсации при поемане на ангажимент да защитават важни обекти в техните гори за определен период от време или постоянно.

Данните показват, че 95% от горите със стопанска цел във Финландия са сертифицирани по Системата за Сертифициране на Финландски горите, която е одобрена от PEFC. Сертификатът е гаранция, че суровината идва от устойчиво управлявани гори. Системите за сертифициране са задължение и отговорност на участниците в търговията с дървен материал.

Горите принадлежат на всички нас

Горите са от съществено значение за националната идентичност на финландците, както и източник на вдъхновение в изкуството, литературата и архитектурата. Благодарение на правата на обикновения човек, както и на правото за публичен достъп, всеки има възможност да намери кът за отдих, да наблюдава природата и да се възползва от възможностите, които тя предоставя. Всяка година горите дават десетки милиони килограма горски плодове и милиони килограми гъби, които могат да се берат свободно, независимо от вида на собствеността на земята.

По-голямата част от финландците се наслаждават на преживяванията в дивата природа, а други пък намират спокойствие в горски почивни къщи. Около 300 000 финландци практикуват лов.

Очаквайте още информация за горите във Финландия тази седмица.

Текст: инж. Нели Николова 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *