Месечен архив: юли 2015

Работна среща за режимите, целите и нормите при актуализацията на План за управление на Национален парк „Рила“

Предвижданите пет зони в НП Рила. Сн: Андрей Ралев

В началото на седмицата в Благоевград се проведе трета поредна работна среща по изготвяне на Актуализирания план на Национален Парк „Рила“. На двудневната среща бяха обсъдени нормите, режимите, целите както при актуализацията на плана на Националния парк Рила, така и тези при разработването на План за управление на резерват „Риломанастирска гора”. На работната срещата присъстваха експерти от Дирекцията на национален парк рила „Рила“, ДЗЗД „Рила Консултанти“ (които изготвят актуализацията на плана) и членове на консултативния съвет към парка, представители на

Рилска мисия – търсят се доброволци за Седемте Рилски езера

65

  През последните години броят на туристите в района на Седемте Рилски езера се увеличава, което води след себе си до редица проблеми като замърсяване с отпадъци и разрушаване на пътеките. В същото време нямаме научни данни до какво води човешкият натиск върху химията и физиката на езерата и състоянието на дивите животни и растения. Ето защо Прозрачни планини заедно със За Земята, Българска фондация Биоразнообразие, Граждани за Рила и със съдействието на Национален парк „Рила” набираме доброволци, които да

Подай своето становище за Пирин бързо и лесно

Кой може да изготви становище? Всеки гражданин, без непременно да бъде специалист в дадената област, или представител на институция/ организация – неговото становище трябва да бъде взето предвид от тези, които изготвят плана. Как и къде се подава становище? Становището трябва да е писмено и да се подаде до възложителя – Дирекцията на Национален парк „Пирин“, лично срещу входящ номер или по пощата с обратна разписка на адрес: гр.Банско, ул. „България“ № 4, ДНП Пирин, след което по телефон (тел.:

Прозрачни планини и 1% за Земята

hero-1percent

Вече от около два месец Прозрачни планинни сме член на инициативата 1 % за Земята (1% for the Planet). Решихме да ви разкажем повече за тази инициатива на Patagonia, за да споделим един добър световен пример за по-устойчив бизнес. Концепцията на основателите на кампанията и собственици на Patagonia е всеки бизнес член да отделя по един процент от оборота си като дарение за организации, които работят за опазване на околната среда. Екологичната отговорност е водеща за компанията от самото ѝ създаване, а

Процедура за подаване на становище към Плана за управление на парк Пирин

cover

КАК СЕ ПОДАВА СТАНОВИЩЕ ПО ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА НАЦИОНАЛЕН ПАРК   Какво изисква законът? Обществените обсъждания се организират от изпълнителите, които: обявяват в един централен вестник и чрез местни средства за масово осведомяване най-малко 20 ни предварително датата, часа, мястото и предмета на общественото обсъждане, както и мястото, където проектът е на разположение на заинтересуваните; поставят съобщения на видно място в съответните общини в същия срок; уведомяват писмено заинтересуваните централни ведомства, научни и академични институции в същия срок.   Изпълнителите:

Обществено обсъждане за Пирин

cover

А ти защо обичаш Пирин? Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществено обсъждане на Плана за управление на Национален парк „Пирин“. Срещата ще се проведе на 7 юли /вторник/ от 16:00 до 20:00 ч. в зала МАТИ-Д (пл. България 1, НДК) София. Във връзка с приемането на Актуализиран план за управление на НП „Пирин“ 2014 – 2023 г. и текущите обществени консултации Коалиция „За да остане природа в България“ организира обществено обсъждане на проекто-плана в гр. София. Коалицията отправя