Конкурс за Директор на ПП „Русенски Лом”. Оценете сами!

На 2 юли 2014 г. внесохме писмо до Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) с желание представител на Прозрачни планини да присъства по време на конкурсите за директори на природните паркове „Русенски лом“ и „Българка“. След 3 седмици звънене по телефоните, прехвърляне на писмото между дирекциите на агенциите, в петък 18-ти в 16:13 получихме информация за датите и часовете на конкурсите.

На 21 юли (понеделник) от 10:00 в стая 551 се състоя тестът и събеседването с двамата кандидати за директори на ПП „Русенски лом“ – Цонка Христова и Димитър Пейчинов. Комисията се състоеше от:

 • д-р инж. Ценко Ценов – и.д. директор на дирекция „Гори и лесовъдски дейности“ – председател;
 • Димитър Баталов – директор на дирекция „Опазване на горите и лов“,
 • Тодор Богомилов – и.д. директор на дирекция „Административно правно и информационно обслужване“,
 • Александър Фердов – главен експерт човешки ресурси и
 • юрист.

Андрей Ралев от Прозрачни планини беше единственият външен наблюдател.

product_image

Източник: lomea.org

Първа част – тест с 30 въпроса

За да бъде допуснат до събеседване, кандидатът трябва да има минимум 20 верни отговора.

След като беше изтеглен въпросник номер 2, кандидатите започнаха да го попълват. За 8 минути приключи Цонка Христова, за 14 – Димитър Пейчинов. Кандидатите написаха имената си на отделен лист, който запечатаха в плик и добавиха към големите пликове с попълнените въпросници. Кандидатите излязоха, а комисията започна проверка на тестовете.

Г-жа Христова имаше 28 верни отговора.
Г-н Пейчинов имаше 26 верни отговора.

 

 

Втора част – опит за изгонване на външния наблюдател

Съгласно правилата на конкурса следва събеседване с всеки от кандидатите поотделно. Без да има изрично правило за реда на събеседванията, по реда на внасяне на документи Димитър Пейчинов беше поканен да разговоря с комисията първи.

Член на комисията обяви, че писмото на Прозрачни планини е внесено съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ) и следва да се попита кандидата дали е съгласен да присъства външния наблюдател. Г-н Пейчинов заяви, че не е съгласен, и комисията помоли Андрей Ралев да напусне. Г-н Ралев каза, че писмото не е внесено по ЗДОИ, а конкурсът за директор на природен парк е от особен обществен интерес. Очакваше се всеки кандидат да представи визията си за развитие на парка, който е важен природен ресурс.

Комисията помоли г-н Пейчинов и г-н Ралев да излязат, за да се консултират и след 20 минути покани обратно двамата с довода, че наистина имаме случай на

надделяващ обществен интерес. 

Димитър Пейчинов заяви, че обстановката се е изнервила и че срещу него е имало медийни публикации. Кандидатът подчерта, че не е знаел, че ще има външни наблюдатели и че е трябвало да си покани юридически защитник.

Комисията покани г-н Пейчинов да излезе навън и да се успокои, като наблегна, че тяхната работа не се влияе от външни наблюдатели. Така влезе за събеседване първо Цонка Христова, която нямаше нищо против да има външен наблюдател.

DSC_4123-Edit

Източник: www.gowhere.bg

 

Трета част – индивидуално събеседване с кандидатите

Към всеки от кандидатите бяха зададени 3 еднакви въпроса. Всеки отговор се оценява от комисията субективно с оценки между 0 и 5 точки. Най-високата възможна оценка е 15 точки.

Представяме подробен протокол от отговорите на двамата кандидати, поведението на комисията и коментара на външния наблюдател:

  Събеседване с Цонка Христова Събеседване с Димитър Пейчинов Коментар на външния наблюдател от Прозрачни планини
Въпрос 1: Моля опишете процедурата за възлагане, изготвяне и одобрение на план за управление на природен парк Плановете за управление (ПУ) се изготвят съгласно Закона за защитените територии и специална Наредба, в която са описани стъпките:1. ПУ се възлагат от МОСВ, но има ситуации в които общини, ИАГ, НПО внасят заявление за изготвяне и МОСВ съгласува.2. Избира се експертен екип за разработване на заданието, което се консултира с дирекцията на парка и местните заинтересовани страни.3. Разработва се ПУ по същество. Има полева работа по изследване на различните компоненти, на динамиката и тн. Има и камерална работа по оформяне на документа.4. Организира се голямо обществено обсъждане с всички заинтересовани страни. Експертният екип води протокол, отговаря на становища, нанася корекции и всички материали се внасят в МОСВ.5. Висшият експертен екологичен съвет разглежда проекта за ПУ и ако изиска допълнения, ПУ се доработва, докато се одобри.6. МОСВ съгласува ПУ с другите министерства…Комисията прекъсна кандидата с думите достатъчно”    Процедурата се предлага от изпълнителния директор на ИАГ. След това се избира изпълнителя. Най-същественото е самата разработка. Трябва да се включат най-широк кръг заинтересовани страни: местни власти, МВР, НПО, областни управи. Трябва проучване, картиране на местообитания. Накрая се подписва от МОСВ.Комисията: не чух добре от кого се възлага изработването, може и ИАГ да участва, но кой друг?
Пейчинов: и МОСВ
Комисията: какво друго е нужно да има преди разработването.Пейчинов: задание.
С ъгласно чл.  58. ал. 1 на Закона за защитените територии плановете за управление се възлагат от Министерство на околната среда и водите. Според ал. 2 възлагане може да се прави и от собственици, общини, НПО и др. след съгласуване с Министерство на околната среда и водите. Според ал. 3 заданията за изработване на плановете се утвърждават от Министъра на околната среда и водите.От двамата кандидати Цонка Христова е дала правилен отговор и подробно описание на процедурата, а Димитър Пейчинов изцяло грешен отговор и почти никакво описание на процедурата.
Въпрос 2: Моля опишете процедурата за промяна на границите на защитена територия Процедурата е почти същата като при обявяване на нова защитена територия (ЗТ), съгласно ЗЗТ. Процедурите за промяна са: заличаване, разширяване границите, намаляване границите, прекатегоризация. За националните и природни паркове и резерватите предложението се прави от държавата или общините. За защитени местности (ЗМ) и природни забележителности (ПЗ) може и от физически и юридически лица. Предложението се внася в МОСВ, което възлага изготвянето на документация, картен материал, опис на имотите и проект на заповед. Следва обществено обсъждане. МОСВ назначава комисия, която решава дали да бъде обявена или променена тази ЗТ. Собствениците на земи, гори и водни площи трябва да участват на общественото обсъждане и е много трудно да се включат всички. Евентуално решение се взима от МОСВ.Комисията: може ли още веднъж да повторите видовете промяна в една ЗТ? Къде е промяната в режимите?Христова: в прекатегоризацията Прави се предложение от МОСВ, когато става въпрос за национален парк или природен парк предложението може да дойде и от общини. За другите – от физически и юридически лица. Относно НП и ПП министърът в срок от 1 година назначава комисия, за другите периодът е 6 месеца.Трябва да се извърши картиране. В срок от 1 година се обявява промяната. Промените са няколко вида: включване на нови територии, увеличаване на площта, намаляване площи, изключване, промяна на режими.Комисия: кой издава заповедта?Пейчинов: МОСВ  В отговора на Цонка Христова се вижда цялостно познаване в детайли на процедурата, но на места има малки неточности.В отговора на Димитър Пейчинов липсва информация за обществените обсъждания и има грешна информация за наличие на срок за обявяване на промените в защитените територии. Ако имаше срок за обявяване и промяна в защитените територии, мрежата от защитените територии щеше да е значително по-голяма
Въпрос 3: Вашите виждания за развитие на „Русенски лом“ 1. На първо място трябва да се работи с бизнеса – например арендаторите на земи. Имаме големи проблеми с прекомерното използване на пестициди и хербициди – между с. Иваново и с. Кошов не израстна трева тази година. Трябва да се съвмести земеделието с опазване на биологичното разнообразие.2. Работа с горските и ловни стопанства. В момента парка попада само в ДГС Дунав Русе, но комуникираме и с ДГС Бяла, защото имаме идея да разширим парка до Орлова чука. Работим по горска сертификация.3. Подмяна на чужди дървесни видове с местни. Вече е залесено 300 дка + 25 тази година на място на акация. Освен подмяна трябва и отглеждане на насажденията. Имаме големи проблеми с акацията в парка.4. Работа с хората предоставящи туристически услуги. Трябва да ги подпомагаме и да създадем цялостен туристически продукт.5. Хората да бъдат обучавани. Да се работи със собствениците на земи и гори. Вече има изграден природозащитен комплек, но предстои създаването на център за обучени. В него може да се извършват обучения на горския сектор, който да побира до 40 души.
6. Опазване на биоразнообразието, заради което е създаден парка. Вече има 4 площадки за подхранване на хищни птици. От тях полза имат не само египетските лешояди, но и други видове. Беше извършено закупуване и почистване на ливади, но за поддържането им трябва да се работи в бъдеще. Трябва да се прилагат и мерки в горите, съгласно изискванията на НАТУРА 2000: % стари дървета, % мъртва дървесина, като острови на биоразнообразието.7. Нов модел за управление на реките. Въпреки, че Русенски Лом е 14-ти по водосбор и 8-ми по дължина в България редовно имаме проблеми с наводненията. Затова вече работим по възстановяване на места с диги и трябва да позволим реката да се разлива в заливните гори по цялото поречие, които да поемат приливните вълни.8. Популяризиране на парка – всяка година има фестивал на съвременните изкуства, но се надявам в бъдеще да привлечем все повече млади художници. Трябва да има периодични фотопленери. Участваме в проект Дунавските паркове заедно с 14 защитени територии от 8 страни. Искаме да станем част от Асоциацията на дунавските паркове, но писмото за членство от месеци стои неподписано в ИАГ. Това ще даде възможност за по-добро опазване на екологичния коридор Дунав, но и за популяризиране, контакти и обмяна на опит.Комисията: достатъчноХристова: аз съм подготвила още доста неща, моля поне да кажа за едно от тях9. Разширяване границите на парка: в момента с тази минимална площ от 3408 ха става трудно опазването му. Има 3 варианта на разширение. Програма минимум: с включването на резерват Бели Лом и ПЗ Орлова чука. Програма оптимум: освен горните да се добавят някои особено ценни територии около Бесербовския манастир, рибарника, местообитания на орхидеи. Програма максимум: границите на защитената зона от НАТУРА 2000 по местообитанията. Комисията продължи с въпроси: Как виждате разширяването, ако има частни земи?

Христова: това е много трудно на този етап, трябва да се промени един член в ЗЗТ за да участват в обществените обсъждания представители на собствениците, а не всички собственици. Това блокира сега всички нови ЗТ.

Комисия: Казахте, че са закупени ливади. Защо не е станало това по закона за държавната собственост. Това е грубо нарушение.

Христова: Ливадите не са гори и не се променя предназначението (Бел.: въпросните  покупки са финансирани вече по ОПОС и съгласувани от ИАГ, лично с подписа на един от членовете на комисията).

Комисия: Годишните планове с какво се съобразяват?

Христова: Има правилник на дирекцията, който показва за какви пера се изразходват средствата – туристическа инфраструктура, местообитания, обучения, тн. Съобразява се и с предварителния бюджет, като последната година той беше сериозно намален.

 

Паркът има силна концепция за развитие. Трябва да се следва плана за управление. Трябва да се работи в тясна връзка с местните хора и местните власти. Трябва да се показват даденостите на този уникален парк на посетителите. Изготвяне на посетителски центрове, съвместни проекти по трансгранично сътрудничество с Румъния. Може да се развиват всякакви видове туризъм: религиозен за привличане на румънци, дегустация на вино, защото в парка има винарска изба.Следва дълга пауза.Голяма възможност са публично частните партньорства.Ще се разчита естествено на НПО, които имат голям опит не само в страната, но и в Европа и света. „Повече хора по-добре го измислят“Комисията продължи с насочващи въпроси.Комисия: За популяризирането на парка какво по-точно предлагате, но не само за връзките с местните хора?Пейчинов: Различни проекти, изготвяне на рекламни материали, които да се използват и за обекти, които са извън юрисдикцията на парка като Ивановските църкви. Беседи. Тематични изложби. Популяризирането е номер 1 за всички паркове, нали така? Изграждане на туристически центрове, места за наблюдение, като паркът е много подходящ. Трябва поставяне на видеокамери, там където не трябва да се безпокоят обитателите на парка. Комисия: Годишните планове на базата на какво се изготвят?Пейчинов: На базата на плана за управление.

Комисия: А на базата на какво друго… бюджета например?

Пейчинов: Да, и бюджета.

Съгласно чл.29, ал.2 от ЗЗТ природните паркове се управляват първо с цел поддържане на разнообразието на екосистемите и опазване на биологичното разнообразие в тях. На второ място с цел предоставяне на възможности за развитие на научни, образователни и рекреационни дейности и на трето – с цел устойчиво ползване на възобновимите природни ресурси при запазване на традиционни форми на поминък, както и осигуряване на условия за развитие на туризъм.Отговорът на Цонка Христова дава детайлно развита визия за управление и развитие на парка съгласно всички приоритети в чл.29, като предложената програма беше толкова детайлна, че беше прекъсната от комисията.В отговора на Димитър Пейчинов има наченки на визия съгласно приоритет 3.

7 comments

 • Всичко е ясно и ще бъде още по-ясно ако назначат незнаещият кандидат – г-н Пайчинов! Вижда се и коментара на външния участник.

 • Дорика Цачева

  Повече от очевидна е разликата в знанията и опита на двамата кандидати. Г-жа Христова е опитен и знаещ служител и неназначаването и на този пост би било огромна загуба за каузата. Приветствам конкурсното начало и прозрачността при назначаването на ръководните кадри у нас, сега остава и комисията да бъде толерантна и неподкупна и да вземе правилното решение.

 • Патриция Карабельова

  Отдавна конкурсите се правят за да спечели не знаещия а „нашият“ човек. „Блестящо“ о т.н. “ Прозрачни балкани “ и техният предствител ли зависи кой ще е назначеният . Ядно избора отнове ще е непрозрачен и несправедлив. То си е видно кой, трябва да е успелият кандидат, този с най-добрата аргументация, с най-точни
  те отговори г.жа Христова….

 • Иван Иванов

  Отговорите недвусмислено показват кой е по- подготвен. Когато фактите говорят, комисията безмълвно определя, кой е подходящ.

 • Цветанка Цачева

  Впечатлена съм от изчерпателните и точни отговори на Христова. Нейният професионализъм и дълбоко познаване на материята я правят безапелационен победител.Надявам се, че присъствието на представител на гражданското общество ще помогне на комисията да направи правилния избор.ПП „Русенски лом“ има нужда от такъв ръководител- знаещ и можещ.

 • Бранимир Попов

  Научих, че комисия е това, което ще избере един от кандидатите за директор на ПП Русенски Лом. Не ми стана ясно кой е подбрал комисията и какъв е контролът, който се упражнява по време на вземане на правилното решение.

 • Цонка Христова

  Благодаря на Прозрачни планини! Благодаря им за това,че правят толкова много неща както за опазване на природата, така и за хората, които я опазват, че проявиха интерес да присъстват на конкурса и описаха нещата, както са преминали!
  Благодаря и за всички коментари!
  И за да сте сигурни, че продължавам, каквото и да стане, ви каня да присъствате на общественото обсъждане на заданието за Плана за управление на ПП Русенски Лом в понеделник 28 юли от 10 ч. в 1-ва зала на Областна администрация Русе. Сещате ли се колко можех да говоря по първите 2 въпроса, които ми зададе комисията, ако бяха по-търпеливи, а по третия въпрос вече работя и то сериозно, защото ПП Русенски Лом има възможностите и заслужава да стане обект на ЮНЕСКО от листата на природно наследство!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *